Dei Energy News

Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ: Καταψήφιση Β φάσης του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού ΑΔΜΗΕ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Νο 20
Στις 25.06.2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Προσωρινή παραχώρηση, χωρίς αντάλλαγμα, έκτασης 8,60 m2 για την κατασκευή δύο οικίσκων – φρεατίων, στο έργο εξόδου Διώρυγας Φυγής του ΥΗΣ Στράτου Ι, του Δήμου Αγρινίου.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
1.                  Την έγκριση της προσωρινής παραχώρησης, χωρίς αντάλλαγμα, προς το Ελληνικό Δημόσιο - και ειδικότερα στο Δήμο Αγρινίου - του δικαιώματος χρήσης δύο εκτάσεων, συνολικού εμβαδού 8,60 m2, για την κατασκευή δύο.. οικίσκων - φρεατίων, στο έργο εξόδου της διώρυγας φυγής  του  ΥΗΣ Στράτου Ι.
2.                  Η παραχώρηση γίνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ετών. Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί  το δικαίωμα να εγκρίνει ή μη την παραχώρηση για επιπλέον διάστημα, εφόσον γίνει σχετικό έγγραφο αίτημα από το Δήμο Αγρινίου.  Οι όροι της παραχώρησης δύνανται να αναθεωρηθούν ή να αναπροσαρμοσθούν από τη ΔΕΗ Α.Ε. για την προστασία των συμφερόντων της Επιχείρησης και του προσωπικού της, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.
3.                  Η παραπάνω παραχώρηση προς το Ελληνικό Δημόσιο – το Δήμο Αγρινίου –  θα πραγματοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι και οι παρατηρήσεις της ΔΕΗ Α.Ε., όπως εκάστοτε ισχύουν, θα γίνουν ανεπιφύλακτα δεκτοί από το Δήμο Αγρινίου.
ΘΕΜΑ 2
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
Σύγκληση Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
- Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
1.                   Την έγκριση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. κατά δεκαεννέα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (19.540.000) Ευρώ.
2.                   Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με θέμα Ημερήσιας Διάταξης την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δεκαεννέα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (19.540.000) Ευρώ, με έκδοση δεκαεννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία και την τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1 του Καταστατικού της.
ΘΕΜΑ 3
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
Επιλογή υποψηφίων επενδυτών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της Β’ φάσης του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ κ.κ. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
1.Την έγκριση και αποδοχή της συμμετοχής στη διαδικασία της Β’ Φάσης του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. των ακόλουθων υποψήφιων επενδυτών που εξεδήλωσαν το σχετικό ενδιαφέρον, σε συνέχεια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
1.1.             Terna-Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 
1.2.             Public Sector Pension Investment Board. 
1.3.             State Grid International Development Limited.
        1.4.         Σύμπραξη Elia System Operator S.A. & IFM Investors Pty Ltd.
2.Την έγκριση του συνημμένου στην εισήγηση εγγράφου “Process Letter” (Request for Binding Offers), που προσδιορίζει τη διαδικασία και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα υποβολής των δεσμευτικών προσφορών.
ΘΕΜΑ 4
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ Αθερινόλακκου – Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο ίδιων Ατμοηλεκτρικών Μονάδων εγκατεστημένης ισχύος 50 MWe έκαστη, με καύσιμο Μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης Φυσικού Αερίου, μετά των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων.
Παράταση διαδικασίας Φιλικού Διακανονισμού.
Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 131/17.7.2013.
 
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
-              Την έγκριση, αναφορικά με τη σύμβαση με τον Όμιλο Επιχειρήσεων (Consortium) ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. και FOSTER WHEELER ENERGIA OY, για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο ίδιων Ατμοηλεκτρικών Μονάδων εγκατεστημένης ισχύος 50 MWe έκαστη, με καύσιμο Μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης Φυσικού Αερίου, μετά των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων», της τροποποίησης της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 131/17.7.2013. και συγκεκριμένα της παραγρ. 2 αυτής, ως εξής:
 
«2.          Την παράταση μέχρι 30.6.2014 του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, θα υποβάλει το σχετικό Πρακτικό με τις προτάσεις της. ».
 
                                     ----------------------------
Η ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε.
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  15η/29.05.2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Απέχουμε από την ψήφιση της τροποποίησης των άρθρων του καταστατικού γιατί η τροποποίηση αυτή γίνεται εξαιτίας της μεταβίβασης του 17%  των μετόχων της Επιχείρησης στο ΤΑΙΠΕΔ, γεγονός με το οποίο διαφωνούμε ριζικά.
Επιπροσθέτως διαφωνούμε γιατί μετά την απώλεια του πλειοψηφικού πακέτου των μετόχων από το ελληνικό δημόσιο, το οποίο είχε δικαίωμα να ορίσει τα έξι (6) από τα 11 μέλη του Δ.Σ., με την προτεινόμενη τροποποίηση στο άρθρο 9 οποιαδήποτε σχετική πλειοψηφία θα μπορεί να ορίσει τα οκτώ (8) από τα 11 μέλη του Δ.Σ.

                                  Σας ευχαριστώ
Καραλευθέρης Παντελή Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News