Dei Energy News

Σάββατο 17 Μαΐου 2014

ΡΑΕ: Παράταση 2ης Διαβούλευσης για τον υπολογισμό του απαιτούμενου εσόδου του ΕΣΜΗΕ


Μέχρι την Παρασκευή 23 Μαΐου του 2014 παρατείνεται η 2η δημόσια διαβούλευση για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Υπενθυμίζεται ότι η δεύτερη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ έληγε στις 16 Μαΐου.
Όπως έχει αναφέρει σε παλαιότερες ανακοινώσεις της η Αρχή, τίθενται σε σύντομη δημόσια διαβούλευση, τα εξής ρυθμιστικά...
κείμενα:
Β] Προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ
Τα κυριότερα σημεία που εισάγονται με τη νέα μεθοδολογία της ΡΑΕ είναι τα ακόλουθα:
Ρυθμιστική Περίοδος
Αλλαγή σε 4ετή ρυθμιστική περίοδο. Ειδικά  η πρώτη ρυθμιστική περίοδος θα έχει διάρκεια 3 ετών, δηλαδή θα αφορά τη χρονική περίοδο 2015-2017.
Υπολογισμός Επιτρεπόμενου Εσόδου
● Αναλυτική παρουσίαση των παραμέτρων του Επιτρεπόμενου Εσόδου του Διαχειριστή (λειτουργικές δαπάνες, αποσβέσεις παγίων, απόδοση κεφαλαίου).
● Εκτίμηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου του Διαχειριστή σε πραγματική και όχι ονομαστική αξία, για όλα τα έτη της ρυθμιστικής περιόδου, καθώς και αναπροσαρμογή του για κάθε επόμενο έτος αυτής, βάσει εκτίμησης του πληθωρισμού.
● Πρόνοια εξομάλυνσης των προβλεπόμενων Επιτρεπόμενων Εσόδων εντός της ρυθμιστικής περιόδου, προς αποφυγή σημαντικών διακυμάνσεων στα τιμολόγια των καταναλωτών.
● Υπολογισμός αποσβέσεων σύμφωνα με την οικονομική ζωή των παγίων, αντί της λογιστικής ωφέλιμης ζωής.
● Υπολογισμός της απόδοσης κεφαλαίου βάσει πραγματικού (και όχι ονομαστικού, όπως γίνεται στην υφιστάμενη μεθοδολογία), προ-φόρου συντελεστή απόδοσης, καθώς και βάσει σαφώς αποτυπωμένης μεθοδολογίας.
● Αφαίρεση  του κόστους και της απόδοσης των απασχολούμενων κεφαλαίων για παροχή μη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών (π.χ. έσοδα από ενοικίαση οπτικών ινών, έσοδα από πώληση άχρηστου υλικού, έσοδα από συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, κ.λπ.) από το εγκεκριμένο Επιτρεπόμενο Έσοδο.
Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση
● Η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) στηρίζεται στο Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων (ΡΜΠ), την αξία των επενδύσεων του έτους, καθώς και το εκτιμώμενο κεφάλαιο κίνησης. 
● Η αξία των παγίων που περιλαμβάνονται στο ΡΜΠ θα επικαιροποιείται, ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψη οι προσθήκες νέων παγίων (στο αρχικό τους κόστος), οι αποσύρσεις και οι αποσβέσεις.  
Προσαρμογή Απαιτούμενου Εσόδου και μηχανισμοί κινήτρων
● Για Έργα Μείζονος Σημασίας σύμφωνα με το ΔΠΑ, η υλοποίηση των οποίων εκτιμάται ότι θα αποφέρει σημαντικό πρόσθετο όφελος στην εθνική οικονομία, στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και, εν τέλει, στον τελικό καταναλωτή, αναγνωρίζεται επιπλέον απόδοση (έως και +2% στην εύλογη απόδοση που εγκρίνεται επί της ΡΠΒ), η οποία θα παρέχεται από την ηλέκτριση του έργου, και κατά μέγιστο για 12 χρόνια, ώστε να υπάρχει κίνητρο για την επιτυχή, και μέσα στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ολοκλήρωσή του. 
●Τα έσοδα του Διαχειριστή δεν προσαρμόζονται για τη διαφορά μεταξύ των προϋπολογιζόμενων λειτουργικών δαπανών και των πραγματικών βάσει απολογισμού, ώστε να δίνεται κίνητρο στο Διαχειριστή να βελτιώνει την αποτελεσματικότητά του. Απολογιστικά στοιχεία λειτουργικών δαπανών της προηγούμενης ρυθμιστικής περιόδου θα λαμβάνονται υπ’ όψη κατά την εκτίμηση των λειτουργικών δαπανών της επόμενης.
● Προσαρμογή των Απαιτούμενων Εσόδων εντός της ρυθμιστικής περιόδου, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα έσοδα από διασυνδετικά δικαιώματα, τις υποανακτήσεις/υπερανακτήσεις εσόδων, την εκκαθάριση αποκλίσεων από τις αρχικά εγκεκριμένες επενδύσεις, και τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες.
● Αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας κατάρτισης εσόδου, καθώς και των πιθανών αναθεωρήσεων αυτού.
Σημειώνεται ότι η ΡΑΕ έχει ήδη αναθέσει σε εξωτερικό σύμβουλο την περαιτέρω επεξεργασία και εξειδίκευση της παρούσας μεθοδολογίας για τις ρυθμιστικές περιόδους μετά το 2017, με στόχο, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή κινήτρων μείωσης των λειτουργικών εξόδων του Διαχειριστή, μέσω μηχανισμού επιμερισμού μεταξύ καταναλωτών και Διαχειριστή, του οφέλους που θα επιτυγχάνεται, καθώς και τη σύνδεση του Επιτρεπόμενου Εσόδου με συγκεκριμένους στόχους ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Η ΡΑΕ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί της προτεινόμενης ως άνω μεθοδολογίας πλέον ως και την 23η Μαΐου 2014, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elecodes-system@rae.gr, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη  από την Αρχή κατά τη λήψη της τελικής της  απόφασης.
Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του. Αν ωστόσο επιθυμεί τη δημοσίευση μέρους των απόψεών του, τότε θα πρέπει να υποβάλει διακριτά (με διαφορετικά έγγραφα) τις απόψεις προς δημοσίευση και αυτές που υποβάλλονται εμπιστευτικά.

 http://energypress.gr/news/reuma/RAE:-Paratash-2hs-Diaboyleyshs-gia-ton-ypologismo-toy-apaitoymenoy-esodoy-toy-ESMHE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News