Dei Energy News

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

Σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ το ελληνικό σχέδιο για τα «νέα ΑΔΙ»


Η ΡΑΕ έθεσε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την τελική της πρόταση για την αναμόρφωση του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ) στο διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας μας [Συνημμένο 1]. Η τελική αυτή πρόταση της Αρχής λαμβάνει υπ’ όψη της:
Τα αποτελέσματα της πρώτης δημόσιας διαβούλευσης, την οποία η ΡΑΕ διενήργησε μεταξύ 29.07.2014 και 17.09.2014, επί της αρχικής της πρότασης για την αναδιοργάνωση του ΜΔΕΙ.
Τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: α) «Πραγμάτωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και πλήρης..
αξιοποίηση της δημόσιας παρέμβασης» [C(2013) 7243 final/5.11.2013], καθώς και το σχετικό κείμενο εργασίας «Επάρκεια ισχύος στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Κατευθύνσεις σχετικά με τη δημόσια παρέμβαση» [SWD(2013) 438 final/5.11.2013],  και β) «Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)» [2014/C 200/01].
Τα συμπεράσματα της πρόσφατης (Νοέμβριος 2014) Μελέτης Επάρκειας Ισχύος («Electricity Generation Adequacy Study Report for the Greek Interconnected System for years 2015-2024»), η οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕ από το Διαχειριστή του Συστήματος, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. [Συνημμένο 2]. Η μελέτη αυτή εξετάζει σενάρια που διαμορφώνονται με βάση τις αβεβαιότητες στην εξέλιξη της ζήτησης, την ανάπτυξη των ΑΠΕ, αλλά και τη διάρθρωση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, ενώ αποτιμά τις ανάγκες του Συστήματος σε διαθεσιμότητα παραγωγής και σε ευελιξία, χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες.
Τις διεξοδικές συζητήσεις που έγιναν μεταξύ ΡΑΕ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στο διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2014, προκειμένου οι αρχές και βασικές πρόνοιες του νέου μηχανισμού να είναι πλήρως συμβατές με τις ως άνω Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.
Το νέο σχήμα/μόνιμος μηχανισμός που προτείνει η ΡΑΕ για τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος παρέχει αποζημίωση για την ευελιξία, μια υπηρεσία του Συστήματος, την οποία, στο ισχύον καθεστώς, είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν οι παραγωγοί, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους για διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεών τους και συμμόρφωση προς τις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή του Συστήματος. Η υπηρεσία αυτή, η οποία απαιτείται με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της σημαντικής διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), δεν αποζημιώνεται σήμερα στο πλαίσιο λειτουργίας κάποιας συγκεκριμένης αγοράς υπηρεσιών. Κι αυτό γιατί οι μικρές, μέχρι πρόσφατα, απαιτήσεις του Συστήματος ως προς την υπηρεσία αυτή επέτρεπαν την παροχή της στο πλαίσιο κυρίως των επικουρικών υπηρεσιών.
Ο μόνιμος μηχανισμός που προτείνει η ΡΑΕ, ο οποίος θα βασίζεται στη διενέργεια δημοπρασιών για την αγορά των υπηρεσιών ευελιξίας που είναι αναγκαίες για το Σύστημα, απαιτεί σύνθετο και προσεκτικό σχεδιασμό, κυρίως ως προς τις πολυάριθμες τεχνικές λεπτομέρειες των δημοπρασιών αυτών, γι’ αυτό και προβλέπεται η  λειτουργία ενός μεταβατικού μηχανισμού για την  αποζημίωση της ευελιξίας, με διάρκεια έως και την 31η Οκτωβρίου 2015. Στο πλαίσιο του 10μηνου αυτού μεταβατικού μηχανισμού, το Μοναδιαίο Τίμημα Πληρωμής Ισχύος για παροχή ευελιξίας θα καθοριστεί με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εξετάζει ήδη επίσημα την πρόταση αυτή και αναμένεται να εκδώσει τη σχετική απόφαση περί τα τέλη Ιανουαρίου 2015.
Τα βασικά συστατικά στοιχεία διάρθρωσης και λειτουργίας του νέου μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα έχουν ως εξής:
1. Ορισμοί
Στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού, υιοθετούνται οι ακόλουθοι δύο (2) ορισμοί:
Υπηρεσία ευελιξίας ορίζεται η ταχεία αύξηση ή μείωση της κατανεμόμενης ισχύος μιας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, έτσι ώστε να καλύπτει το φορτίο, ακολουθώντας τις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή, σε χρονικό ορίζοντα μερικών ωρών.
Διαθεσιμότητα παροχής ευελιξίας ορίζεται η δυνατότητα μιας μονάδας να ακολουθεί ένα ταχύ κύκλο λειτουργίας, με ανταπόκριση μεγαλύτερη από ένα προκαθορισμένο κατώφλι, το οποίο αντιστοιχεί στο μετρούμενο ρυθμό μεταβολής εξόδου σε MW/min και σε σύντομο χρονικό διάστημα το οποίο καθορίζεται στις τρεις (3) ώρες.
Η κατανομή της μονάδας στο τεχνικά ελάχιστο επίπεδο λειτουργίας της για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ως συνθήκη για την αυξομείωση της εξόδου της αργότερα στα πλαίσια των αναγκών του Συστήματος, θεωρείται μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας ευελιξίας από την εν λόγω μονάδα.
2. Αποζημίωση για τη Διαθεσιμότητα Παροχής Ευελιξίας
Γενικά, προκειμένου να ανταποκριθεί το Σύστημα στη νέα αυτή απαίτηση για ευελιξία, η οποία αναμένεται να ενταθεί στο άμεσο μέλλον, είναι αναγκαία η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού για την αποζημίωση του επιπλέον κόστους που προκύπτει από την παροχή της υπηρεσίας αυτής προς το Σύστημα.
Η δυνατότητα μιας μονάδας να ακολουθεί ένα γρήγορο κύκλο λειτουργίας, ο οποίος συνεπάγεται ταχεία μεταβολή στην έξοδο της μονάδας, μικρούς ελάχιστους χρόνους λειτουργίας και συχνές σβέσεις, ενέχει σημαντικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης, το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη κατά τον καθορισμό της αποζημίωσης, στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού. Η σταθερή αμοιβή, η οποία θα παρέχεται για τη διαθεσιμότητα ευελιξίας, θα πρέπει να δημιουργεί το απαραίτητο κίνητρο προκειμένου να είναι πράγματι διαθέσιμες οι μονάδες που μπορούν να παρέχουν την υπηρεσία αυτή, αλλά και προκειμένου να δηλώνουν τις τεχνικές παραμέτρους που τις καθιστούν ικανές να ανταποκριθούν στο νέο κύκλο λειτουργίας.
Στην περίπτωση του μόνιμου μηχανισμού, η σταθερή αυτή αμοιβή αναμένεται να καθορίζεται ως η τιμή εκκαθάρισης της ετήσιας δημοπρασίας που θα διεξάγεται για την παροχή υπηρεσιών ευελιξίας.
Ωστόσο, απαιτείται ένα εύλογο μεταβατικό διάστημα, στο οποίο θα καθοριστούν οι πολυσύνθετες τεχνικές, νομικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες των δημοπρασιών, μέσα από προσεκτικό σχεδιασμό και διεξοδική διαβούλευση με τους συμμετέχοντες στην αγορά. Για το μεταβατικό αυτό διάστημα, μέχρι τις 31/10/2015, είναι αναγκαίος ο διοικητικός καθορισμός της εν λόγω σταθερής αμοιβής. Η προτεινόμενη τιμή ανέρχεται σε 45 €/kW διαθέσιμης ισχύος/έτος, με ανώτατο όριο πληρωμών τα 15 εκατ. € ανά μονάδα για το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015, όπως αναλύεται παρακάτω.
3. Κριτήρια επιλεξιμότητας
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθορίζονται σε τεχνική βάση, ανεξαρτήτως της τεχνολογίας της μονάδας. Συγκεκριμένα, στο μηχανισμό ευελιξίας μπορούν να συμμετάσχουν τόσο νέες όσο και υπάρχουσες μονάδες, οι οποίες:
Διαθέτουν συστήματα απομεμακρυσμένου ελέγχου (remote control), ώστε να μπορούν να τεθούν υπό τον ανεξάρτητο έλεγχο του Διαχειριστή, και
Έχουν αυξημένες δυνατότητες μεταβολής της εξόδου τους, και πιο συγκεκριμένα ρυθμό μεταβολής τουλάχιστον 8 MW/min, και δυνατότητα απόκρισης για τουλάχιστον τρεις  (3) συνεχόμενες ώρες.
Στο πλαίσιο του εν λόγω 10μηνου μεταβατικού μηχανισμού, μόνο εγχώριες μονάδες θεωρούνται επιλέξιμες, ωστόσο ο μόνιμος μηχανισμός δημοπρασιών προβλέπεται να είναι ανοιχτός και σε μονάδες γειτονικών συστημάτων, εφ’ όσον:

Πληρούν τα προαναφερθέντα τεχνικά κριτήρια,
Έχει δεσμευθεί δυναμικότητα στη διασύνδεση για το σκοπό αυτό, και
Υπάρχει συντονισμός μεταξύ των Διαχειριστών σχετικά με τη διαχείριση των πόρων για ευελιξία, σε μία βάση αμοιβαιότητας.

4. Συνολικό κόστος και επιμερισμός
Για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους που απαιτείται, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε ευελιξία για το 2015, στο πλαίσιο του μεταβατικού μηχανισμού, λαμβάνονται υπ’ όψη οι ανάγκες του Συστήματος, όπως αυτές εκτιμώνται στην πρόσφατη Μελέτη Επάρκειας Ισχύος του ΑΔΜΗΕ [Συνημμένο 2], καθώς και η συνολική διαθέσιμη ισχύς των μονάδων που μπορούν να συμμετέχουν στο μηχανισμό, ενώ χρησιμοποιούνται τεχνικά και οικονομικά στοιχεία σχετικά με το αυξημένο κόστος λειτουργίας και συντήρησης που αναμένεται να έχουν οι μονάδες αυτές, εξαιτίας της απαίτησης για προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας τους.
Συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπ’ όψη τρεις (3) συνιστώσες κόστους, κατά τον υπολογισμό του συνολικού κόστους λειτουργίας και συντήρησης που απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών ευελιξίας:
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης για την ομαλή κυκλική λειτουργία μιας μονάδας φυσικού αερίου κλειστού κύκλου, προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται σε προκαθορισμένα και σαφώς προσδιορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά για την παροχή υπηρεσιών ευελιξίας, όπως ισχύουν προς το παρόν. Το κόστος αυτό ανέρχεται περίπου σε 21000 €/ΜW το χρόνο.
Το πρόσθετο ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης μιας μονάδας φυσικού αερίου κλειστού κύκλου, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις κυκλικής λειτουργίας, οι οποίες προκύπτουν από τον τεχνικό στόχο που έχει τεθεί σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ευελιξίας. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επιπλέον συντήρηση που απαιτείται στο σύστημα των στροβίλων και στον ηλεκτρικό εξοπλισμό, εξαιτίας του σημαντικά αυξημένου αριθμού εναύσεων και σβέσεων της μονάδας, καθώς και την αυξημένη ιδιοκατανάλωση που ο εντατικός αυτός κύκλος συνεπάγεται, και ανέρχεται συνολικά σε 16300 €/ΜW περίπου το χρόνο.
Το επιπλέον ετήσιο κόστος προμήθειας και μεταφοράς φυσικού αερίου, το οποίο σχετίζεται με την απαιτούμενη διαθεσιμότητα του αερίου ως καυσίμου των αντίστοιχων μονάδων, προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται στη σημαντική μεταβολή του φορτίου που καλούνται να καλύψουν, καθώς επίσης και στις ενδεχόμενες απρόβλεπτες Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή για την παροχή υπηρεσιών ευελιξίας. Το κόστος αυτό, το οποίο εκτιμάται συνολικά στα 9100 €/ΜW περίπου το χρόνο, περιλαμβάνει το κόστος εξισορρόπησης φυσικού αερίου και πιθανά πρόστιμα λόγω αποκλίσεων, το επιπλέον κόστος μεταφοράς, καθώς και το κόστος πιθανής ενεργοποίησης υψηλότερων ρητρών take-or-pay, λόγω της μεγαλύτερης αβεβαιότητας πρόβλεψης της κατανάλωσης καυσίμου.
Από την ανάλυση των ως άνω στοιχείων κόστους, και δεδομένης της αβεβαιότητας κατά την εκτίμησή τους, προτείνεται να εφαρμοστεί ως σταθερή αποζημίωση για την παροχή υπηρεσιών ευελιξίας το ποσό των 45000 €/ΜW το χρόνο. Επιπλέον, η συνολική διαθέσιμη ισχύς των μονάδων που μπορούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω μηχανισμό ανέρχεται σε 5000 MW περίπου, όπως προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα:

Επομένως, ο προϋπολογισμός του εν λόγω μηχανισμού σε ετήσια βάση είναι 225 εκατ. € (45.000 €/MW x 5000 MW περίπου). Το ως άνω κόστος, ανοιγμένο στο 10μηνο εφαρμογής του μεταβατικού μηχανισμού (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2015), ανέρχεται συνολικά σε 187 εκατ. €.
Σχετικά με τον επιμερισμό του ως άνω κόστους, σε συνέχεια των όσων ήδη ισχύουν, οι πληρωμές προς τους κατόχους των μονάδων θα ανακτώνται πλήρως από το Διαχειριστή μέσω των χρεώσεων στους Εκπροσώπους Φορτίου, οι οποίες θα είναι ανάλογες με την υποχρέωση επάρκειας ισχύος, όπως αυτή καθορίζεται κατά τις Κρίσιμες Ώρες του Συστήματος, και ισχύει μέχρι σήμερα.
Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecmarket@rae.gr ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.
 
Συνημμένα αρχεία
Τελική πρόταση της ΡΑΕ για την αναμόρφωση του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος στο διασυνδεδεμένο σύστημα - Ανάπτυξη Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΜΑΕ)  Τελική πρόταση της ΡΑΕ για την αναμόρφωση του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος στο διασυνδεδεμένο σύστημα - Ανάπτυξη Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΜΑΕ)
 
Μελέτη Επάρκειας Ισχύος του Διαχειριστή του Συστήματος, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. («Electricity Generation Adequacy Study Report for the Greek Interconnected System for Years 2015-2014)», Νοέμβριος 2014 Μελέτη Επάρκειας Ισχύος του Διαχειριστή του Συστήματος, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. («Electricity Generation Adequacy Study Report for the Greek Interconnected System for Years 2015-2014)», Νοέμβριος 2014

WWW.ENERGYPRESS.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News