Dei Energy News

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

ΕΤΕ/ΤΔΕ-ΑΘΗΝΑΣ:ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΙΑ ΜΕΘΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΑΣ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Περίληψη: Λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων στα συνεργεία της περιοχής Αθήνας
Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του εργαζόμενου η θέση εργασίας του να είναι προσαρμοσμένη στα δικά του ανθρωπομετρικά δεδομένα και όχι σε <Προκρούστια> μέθοδο.
Η βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας απαιτεί την στενή συνεργασία εργαζομένων και διοίκησης (ν.1568/85, εγκύκλιος 130297/15-07-1996, προεδ.δ.17/1996) για την από κοινού εξεύρεση λύσεων σε κοινά προβλήματα και ότι με την ενημέρωση, την διαβούλευση πάνω
σε  θέματα υγείας και ασφάλειας,(Π.Δ. 398/1994 άρθ. 10 προστασία εργαζομένων-ιατρικές εξετάσεις) όλα αυτά διαδραματίζουν έναν καίριο ρόλο στην επίτευξη των καθημερινών στόχων εργασίας, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, στην παροχή υπηρεσιών ποιότητας προς τους πολίτες και στην εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών μας. Παρά τις αλλεπάλληλες ενημερώσεις του άμεσα προϊσταμένου και των προηγούμενων διευθυντών της Περιοχής Αθήνας το θέμα των Linkbox  παραμένει άλυτο.
Στην Περιοχή Αθήνας οι εργαζόμενοι αναγκάζονται κατά την εκτέλεση εργασίας τους να σηκώνουν μεγάλα βάρη λόγω  της ανύψωσης των καπακιών των κιβωτίων ζεύξης (Linkbox).
Συγκεκριμένα τα νέα καλύμματα του φρεατίου των πεζοδρομίων των κιβωτίων ζεύξης (Linkbox) παρουσιάζουν προβλήματα κατά το άνοιγμά τους όταν απαιτηθεί να γίνουν χειρισμοί. Τούτο συμβαίνει διότι το πλαίσιό τους είναι ορθογωνικής διατομής και εφαρμόζει κάθετα στη βάση του, με
αποτέλεσμα κατά την πάροδο του χρόνου να γεμίζει σκόνες ή χώμα και να <σφηνώνει> δυσχεραίνοντας έτσι το άνοιγμά του. Το ανωτέρω πρόβλημα παρουσιάστηκε μετά την αρχική τους εγκατάσταση που απαιτήθηκε να γίνουν οι πρώτοι χειρισμοί στο δίκτυο.
Προτείνουμε: το πλαίσιο να γίνει <κωνικό> όπως στα παλαιά, ώστε να ανοίγει με ευκολία.
Επίσης πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα οι υποδοχές για την ανύψωση του να τοποθετηθούν στη μέση του πλαισίου (όπως και στα παλαιά) και με μικρότερη διατομή οπής ώστε να είναι κατάλληλη για τα εργαλεία (πατέντας) που χρησιμοποιούνται για την ανύψωσή του.
Η διάσταση του πλάτους του πλαισίου 7cm είναι σχετικά μεγάλη, με αποτέλεσμα να το κάνει βαρύτερο και να απαιτείται περισσότερη δύναμη από τους χρήστες κατά την ανύψωσή του.
Επίσης προτείνεται να εξεταστεί η περίπτωση κατασκευής δύο τύπων καλυμμάτων:
α) Βαρέως τύπου D 400για χρήση σε καταστρώματα οδών, πεζοδρόμους και περιοχές στάθμευσης οχημάτων και
β) Ελαφρύς τύπος καλύμματος πιθανόν με μειωμένη διάσταση πλάτους πλαισίου 3 ή 4 cm για πεζοδρόμια οδών, όπου εγκαθίσταται η πλειονότητα LB4ων διευθύνσεων.
Θεωρούμε θετική και αναγκαία την λήξη της προμήθειας των κιβωτίων ζεύξης (Linkbox) κατασκευαστή ΒΗΜΚΑ αριθ. συμβάσεως 5031031.
  Για αυτό κρίνεται απαραίτητο να γίνει:
1. λεπτομερής και συστηματική γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου με μέτρηση όλων των παραγόντων έκθεσης των εργαζομένων π.χ. μικροκλίμα υποσταθμών, βάρη
 κτλ.
2. ορθοπεδική εκτίμηση σε ετήσια βάση όλων των εργαζομένων στα συνεργεία και προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης στον ιατρό εργασίας για την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας.
3. να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την μείωση της μυοσκελετικής επιβάρυνσης των εργαζομένων στα συνεργεία.
Με βάση τα παραπάνω και αν αναλογιστεί κανείς ότι η εργονομία είναι πανάρχαιη εφαρμοσμένη γνώση είναι αδιανόητο σήμερα στην περιοχή Αθήνας να χρειάζονται τέσσερα άτομα (αδύνατον, συνήθως για χειρισμούς βγαίνουν δύο άτομα) για την ανύψωση των προαναφερόμενων καπακιών, με αποτέλεσμα λόγω του βάρους τους (74,5kg) να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων, προκαλώντας μυοσκελετικές παθήσεις. (βλέπε Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)-Σύμβαση για το μέγιστο μεταφερόμενο φορτίο –απαγορεύεται η μεταφορά φορτίων που, λόγω τους βάρους τους, είναι πιθανό να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία).
·Ζητάμε το συντομότερο την επίλυση του προβλήματος.
Μέχρι τότε όλοι οι εργαζόμενοι των συνεργείων της Π/Αθήνας βρισκόμαστε σε θέση αδυναμίας να εκτελέσουμε  χειρισμούς στα εν λόγω Linkbox.

·Ζητάμε και επιβάλλουμε να μας δώσετε την δυνατότητα να εργαστούμε με αξιοπρέπεια και υπηρηφάνεια για την εργασία που ταχθήκαμε να διεκπεραιώσουμε σε συνθήκες ανθρώπινες που περιλαμβάνονται στις διεθνείς συμβάσεις και πρότυπα, καθώς και τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
                              
                      
                             Με εκτίμηση
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Δ. ΝΤΟΥΜΑΣ                                    Φ. ΠΑΝΑΓΗ          
    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
    ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ κ. ΚΟΛΛΙΑ
    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΔ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
    ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗ κ. ΠΑΤΕΡΩΝΗ
    ΑΝ.ΔΙΕΥΘΗΝΤΗ Π.ΑΘΗΝΑΣ
    ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ Π.ΑΘΗΝΑΣ
    ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΔΗΕ κ. ΜΑΣΟΥΡΑ
    ΓΕΝΟΠ Κ.Η.Ε.
    ΕΤΕ Κ.Η.Ε.
    ΕΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
    ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΠΑ
    ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΠΑ
    ΚΕΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ
    ΤΔΕ/ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News