Dei Energy News

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015

Η Δυτική Μακεδονία αναζητά λύσεις για τη μετα-λιγνιτική εποχή


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας στη μετα-λιγνιτική εποχή, στην οποία ήδη έχει εισέλθει, έχει δρομολογήσει η δραστήρια Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ Α.Ε.).
Το Πρόγραμμα, σύμφωνα με παρουσίαση που έκανε ο διευθυντής της εταιρείας κ. Γιώργος Αμανατίδης, διαρθρώνεται σε τρείς κύριους άξονες:
- Ενίσχυση και διαφοροποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και εμπλουτισμός της παραγωγικής βάσης της..
περιοχής με καινοτόμες και ανταγωνιστικές δραστηριότητες.
- Ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε τομείς που συνδέονται άμεσα με το εν δυνάμει παραγωγικό περιβάλλον της περιοχής.
- Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών διαβίωσης.
Σε ότι αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα για την υλοποίηση του προγράμματος, ο κ. Αμανατίδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι:
α) Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
(Υπό διερεύνηση υποβολής πρότασης)
β) Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών
γ) Εθνικοί Πόροι, καθόσον το προϊόν αξιοποίησης του φυσικού διαθέσιμου της περιοχής δηλ. του λιγνίτη, διαχέεται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας και το καρπούνται όλοι οι Έλληνες.
δ) 5η Προγραμματική 5 περίοδος Εστίαση σε «θύλακες» που παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, προβλήματα και αδυναμίες.
ε) Ιδιωτικά κεφάλαια
στ) Πόροι της ΔΕΗ
ζ) Δανειακά κεφάλαια
η) Νέα χρηματοδοτικά μέσα
(ανακυκλούμενα κεφάλαια, μόχλευση, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών).
Πρέπει να σημειωθεί ότι η τοπική οικονομία στη Δυτική Μακεδονία είναι σήμερα απολύτως συνδεδεμένη με την ενεργειακή - λιγνιτική δραστηριότητα της ΔΕΗ στην περιοχή.
Όπως αναφέρεται στην παρουσίαση, σε μελέτη του ΤΕΕ-Τμήμα Δ. Μακεδονίας αναφορικά με το κόστος μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
-Για κάθε 1 θέση μόνιμου προσωπικού στα ορυχεία και στους σταθμούς παραγωγής, δημιουργούνται και συντηρούνται 3,28 θέσεις στην τοπική αγορά εργασίας.
-Για κάθε 1 ευρώ που δαπανά η ΔΕΗ σε μισθούς και εργολαβίες, προκύπτουν επαγωγικά, περισσότερα από 3 ευρώ στον κύκλο της τοπικής οικονομίας.
-Επί συνόλου 6.882 μόνιμων και εκτάκτων υπαλλήλων της ΔΕΗ στην περιοχή μας, συντηρούνται συνολικά 22.573 θέσεις εργασίας σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας.
-Τα 387 εκατ. ευρώ που αποτελούν το καθαρό ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων στη ΔΕΗ αλλά και των κάθε είδους εργολαβιών και υπηρεσιών προς τα ορυχεία και τους σταθμούς παραγωγής, δημιουργούν πλούτο 1.198 εκατ. ευρώ για το σύνολο της τοπικής οικονομίας. Πρακτικά, περισσότερο από το 25% του περιφερειακού ΑΕΠ προκύπτει μονοσήμαντα από τις παραγωγικές δραστηριότητες της βιομηχανίας λιγνίτη.
-Για κάθε τόνο λιγνίτη που εξορύσσεται στη Δυτική Μακεδονία, η τοπική οικονομία κερδίζει συσσωρευτικά 23,81 ευρώ, ενώ για κάθε χίλιους τόνους λιγνίτη συντηρούνται 0,45 θέσεις εργασίας.
-Η απόσυρση 300 MW λιγνιτικής ισχύος της περιοχή μας, θα στερήσει από την τοπική οικονομία 83 εκ ευρώ ετησίως και θα προκαλέσει απώλεια 1559 θέσεων εργασίας και μάλιστα, κυρίως εκτός ΔΕΗ . Αν αποσυρθούν 2400 MW, χωρίς ισοδύναμα μέτρα στήριξης της τοπικής οικονομίας, τα μεγέθη είναι δυνατόν να αποδειχθούν εφιαλτικά και μη αναστρέψιμα για την περιοχή μας.
-Η συσσωρευτική αξία του λιγνίτη που εξορύχτηκε από το 1960 μέχρι το 2011, πρόσφερε στη Δυτική Μακεδονία συνολικό πλούτο της τάξης των 35 δισ. ευρώ.
Η αξιοποίηση των λιγνιτικών αποθεμάτων που απομένουν, θα προσφέρουν συνολικά και μέχρι το 2054 οπότε και σχεδιάζεται η απόσυρση και της τελευταίας λιγνιτικής μονάδας της περιοχής μας, 20 δισ. ευρώ.
-Σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, το σύνολο των λιγνιτών που εξορύχτηκαν από το 1960 μέχρι το 2009 στην περιοχή μας, μετατράπηκε σε ηλεκτρική ενέργεια ίση με 562.000 GWh, απέτρεψε την εισαγωγή 154.000.000 τόνων ισοδύναμου πετρελαίου και πρόσφερε στην εθνική οικονομία εξοικονόμηση συναλλάγματος 49,7 δισ. δολαρίων.
Οριακό και ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο καμπής για την περιοχή μας εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το 2021, οπότε και θα έχει απολεσθεί σημαντικό μέρος των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων που προέρχονται από τη λιγνιτική δραστηριότητα.
Με άλλα λόγια, οι όποιες δράσεις ή πολιτικές σχεδιάζονται για να στηρίξουν τη Μεταλιγνιτική εποχή, πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και εφαρμογή στα επόμενα 7 χρόνια. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει να ξεκινήσουν ΣΗΜΕΡΑ.
Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνουν με μαθηματικό τρόπο την ισχυρή επίδραση της λιγνιτικής βιομηχανίας τόσο στην οικονομία όσο και στην αγορά εργασίας της Δυτικής Μακεδονίας.
Μπορούμε να μιλάμε ξεκάθαρα για συνθήκες μονοκαλλιέργειας οι οποίες, χωρίς τη λήψη άμεσων μέτρων, θα εξελιχθούν σε μη αναστρέψιμη αναπτυξιακή παθογένεια για την ευρύτερη περιοχή».
Εν κατακλείδι ο κ. Αμανατίδης αναφέρει ότι η «η μεταλιγνιτική περίοδος, στην οποία βρισκόμαστε ήδη, αποτελεί μία αντικειμενικά δύσκολη πρόκληση την οποία, με την κατάλληλη προετοιμασία και στόχευση, επιθυμούμε να αντιμετωπίσουμε και να μετατρέψουμε σε ευκαιρία που θα πρέπει να αξιοποιηθεί.
Η σταθερή βούληση, το όραμα για την περιοχή μας, ο σχεδιασμός, η στρατηγική, το ανθρώπινο δυναμικό, ο επαγγελματικός τρόπος δράσης και η σύγκλιση της Εταιρικής Ολομέλειας, προδιαγράφουν θετικά τις προσπάθειές μας».

 http://energypress.gr/news/reuma/H-Dytikh-Makedonia-anazhta-lyseis-gia-th-meta-lignitikh-epohh

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News