Dei Energy News

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

Αυξήθηκαν στα 121,8 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του 9μήνου της ΔΕΗΑυξημένα κέρδη μετά από φόρους και EBITDA εμφάνισε ο όμιλος της ΔΕΗ, στο 9μήνου του 2014, με τον κύκλο εργασιών, ωστόσο, να μειώνεται κατά 69 εκατ. ευρώ ή 1,5%.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή ανακοίνωση της ΔΕΗ, τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε 121,8 εκατ. ευρώ, αντί 6,7 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2013, ενώ τα κέρδη προ φόρων της εξεταζόμενης περιόδου ανήλθαν σε 179,5 εκατ. έναντι 56,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2013.
Τα EBITDA στο εννεάμηνο του 2014 αυξήθηκαν κατά 113,4 εκατ. ευρώ (16,7%) σε σχέση με το εννεάμηνο 2013, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 18%, έναντι 15,2% το εννεάμηνο 2013.
Σημειώνεται ότι, στα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2014 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους 23,2 εκατ., η οποία αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2014, από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το β' εξάμηνο του 2013.
Αντίθετα, η θετική επίπτωση, η οποία επίσης είχε αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου
του 2014 από την ανάκτηση συνολικού ποσού 21,3 εκατ. (17,4 εκατ. και 3,9 εκατ. τόκοι) ως κρατική ενίσχυση προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008 αντιστράφηκε στο γ΄ τρίμηνο σε συνέχεια της ακύρωσης από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της σχετικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επίσης, τα αποτελέσματα της εν λόγω περιόδου έχουν επηρεαστεί αρνητικά από πρόβλεψη ύψους 48,3 εκατ. ευρώ για κάλυψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ που δημιουργήθηκε στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά.
Αντίστοιχα, στα αποτελέσματα 9μήνου του 2013 περιλαμβάνεται εφάπαξ αρνητική επίπτωση ύψους 109 εκατ., από την εφαρμογή της Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ, σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ, για το διάστημα 1.7.2010 έως 30.9.2013.
Χωρίς τις προαναφερθείσες επιπτώσεις, το EBITDA εννεαμήνου 2014 διαμορφώνεται στα 819,5 εκατ. ευρώ, από 790 εκατ. πέρυσι, και το περιθώριο EBITDA σε 18,5% έναντι 17,5%, αντίστοιχα.
Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 69 εκατ. ή 1,5% και διαμορφώθηκε σε 4.424,9 εκατ. ευρώ έναντι 4.493,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2013. Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνεται ποσό 51,3 εκατ. που αφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι 65,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2013. Στο γ’ τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι κατά 48,6 εκατ. ή 3,2%.
Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, μειώθηκαν σε 4.287 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2014, από 4.348,9 εκατ. το εννεάμηνο 2013. Η μείωση ήταν δηλ. στα  61,9 εκατ. ή 1,4%.
Ειδικά στο γ’ τρίμηνο, τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά € 47,8 εκατ. ή 3,2%. Αν εξαιρέσουμε την αρνητική επίδραση στα έσοδα ύψους € 17,7 εκατ., λόγω της προαναφερθείσας Απόφασης της Διαιτησίας για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ για την περίοδο 1.1.2013 έως 30.9.2013, η αύξηση ανέρχεται σε € 30,1 εκατ. ή 2%, λόγω αυξημένης ζήτησης, όπως αναλύεται παρακάτω, καθώς και ευνοϊκότερου μείγματος πωλήσεων.
Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.967,3 εκατ., αυξημένο κατά € 318,9 εκατ. σε σχέση με την 30.9.2013 (€ 4.648,4 εκατ.). Σε σχέση με 31.12.2013 (€ 4.524,3 εκατ.), το καθαρό χρέος ήταν αυξημένο κατά € 443 εκατ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην καθαρή εκροή ύψους € 190 εκατ. περίπου για την απόδοση της τελευταίας δόσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων, το οποίο εισπράχθηκε μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος το εννεάμηνο 2014, στην πληρωμή των € 42,3 εκατ. (από το συνολικό ποσό των € 48,3 εκατ.) για το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ και για τη χρηματοδότηση αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης.
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ,  Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε ότι «στο γ΄ τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 1.591,3 εκατ., αυξημένος κατά 3,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, ως αποτέλεσμα μικρής αύξησης της εγχώριας ζήτησης (κατά 1,4%), προερχόμενης κυρίως από πελάτες Χαμηλής Τάσης, καθώς και ευνοϊκότερου μείγματος πωλήσεων. Η επιβράδυνση του ρυθμού σχηματισμού προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και η χαμηλότερη δαπάνη για φυσικό αέριο είχαν θετική επίδραση στις λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες εξαιρουμένων των εφάπαξ επιπτώσεων, μειώθηκαν κατά 2,2% (€ 29,5 εκατ.). Οι ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες σημείωσαν περαιτέρω μείωση κατά 6,4% (€ 24,1 εκατ.). Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε € 264,1 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2014 από € 203,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε εναρμόνιση και με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες για κοστοβαρή τιμολόγια χωρίς σταυροειδείς επιδοτήσεις, προχωρήσαμε σε αναδιάταξη των τιμολογίων μας στη Χαμηλή Τάση και πρόσφατα ανακοινώσαμε και κλιμακούμενες εκπτώσεις όγκου σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στη Χαμηλή και Μέση Τάση, με συνολική ετήσια κατανάλωση των παροχών τους πάνω από 1 GWh. Αυτές οι αλλαγές θεωρούμε ότι είναι σημαντικές προκειμένου να συνεχίζουμε να προσφέρουμε ανταγωνιστικές υπηρεσίες στο νέο πλήρως απελευθερωμένο περιβάλλον προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι μεγάλο μέρος των χρεώσεων που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, σχετίζονται με διάφορους φόρους και τέλη, τα οποία δεν έχουν σχέση με τις χρεώσεις προμήθειας για την ηλεκτρική ενέργεια της ΔΕΗ, ενώ το σκέλος που αφορά μόνο το κόστος της ενέργειας, επιβαρύνεται επίσης από την υψηλή φορολογία στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών (ACER) και του Συμβουλίου Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ευρώπης (CEER), το κόστος ενέργειας αντιπροσωπεύει μόνο το 53% της τελικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Επιπρόσθετα, όπως πολλές Ευρωπαϊκές εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, είμαστε αντιμέτωποι με την πρόκληση της αναβάθμισης και ανανέωσης του παραγωγικού μας δυναμικού και κατ’ επέκταση της εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, έχουμε υλοποιήσει σημαντικές στρατηγικές επενδύσεις, και συνεχίζουμε το επενδυτικό μας πλάνο, με το σημαντικότερο έργο παραγωγής υπό κατασκευή να είναι η λιγνιτική μονάδα στην Πτολεμαΐδα ενώ συνεχίζουμε να επενδύουμε στην αναβάθμιση και των δικτύων. Για το σκοπό αυτό, υπογράψαμε τον Σεπτέμβριο, τη δεύτερη δανειακή σύμβαση χρηματοδότησης ύψους €180 εκατ., με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Παράλληλα, η θυγατρική μας εταιρεία, ΑΔΜΗΕ, προχωρά στην υλοποίηση της διασύνδεσης του ηπειρωτικού συστήματος με τις Κυκλάδες, με στόχο την μακροπρόθεσμη ασφάλεια εφοδιασμού τους, δεδομένων και των ισχυρών μελλοντικών προοπτικών για την ανάπτυξη του τουρισμού, τη μείωση του υφιστάμενου υψηλού κόστους παραγωγής και τη βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΑΔΜΗΕ υπέγραψε τον Σεπτέμβριο σύμβαση χρηματοδότησης ύψους € 65 εκατ. με την ΕΤΕπ έναντι συνολικής εγκεκριμένης γραμμής χρηματοδότησης για το συγκεκριμένο έργο ύψους €130 εκατ.
Όπως έχω επισημάνει πολλές φορές, προκειμένου να είμαστε σε θέση να χρηματοδοτούμε επενδύσεις στρατηγικής σημασίας, οι οποίες θα έχουν θετική επίπτωση στη λειτουργική μας αποδοτικότητα, προς όφελος των μετόχων μας και των πελατών μας, χρειαζόμαστε ένα ρυθμιστικό περιβάλλον το οποίο να προωθεί τη μετάβαση σε μία πραγματικά απελευθερωμένη αγορά, η οποία θα λειτουργεί με διαφάνεια και δίκαιους κανόνες για όλους τους συμμετέχοντες. Οι παραπάνω αρχές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και για τις επικείμενες κρίσιμες ρυθμιστικές αποφάσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, πιστεύουμε στην ανάγκη ελάφρυνσης του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος από την υπερβάλλουσα φορολογία και τα λοιπά τέλη. Από τη δική μας πλευρά, έχοντας ήδη υλοποιήσει μεγάλη μείωση των ελεγχόμενων λειτουργικών δαπανών, συνεχίζουμε να εστιάζουμε στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητάς μας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News