Dei Energy News

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Σε κάθε οκτώ εργαζομένους αντιστοιχούν τρεις άνεργοι


Δραματική μείωση της απασχόλησης καταγράφει σχετική μελέτη της Icap Group, αναφέροντας ότι ο λόγος «άνεργοι/ απασχολούμενοι» διαμορφώνεται σήμερα (Α’ τρίμηνο 2013) στο 38% περίπου, δηλαδή σε κάθε οκτώ εργαζομένους αντιστοιχούν τρεις άνεργοι.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η σωρευτική υποχώρηση του ΑΕΠ κατά ένα ποσοστό της τάξης του 20%, στο διάστημα 2008-2012, συνοδεύθηκε από σχεδόν ισοδύναμη μεταβολή της απασχόλησης (-19% μεταξύ Δ’ τριμήνου 2008 και 2012).

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, η ύπαρξη ανέργων, ακόμα και με υψηλότατο επίπεδο εκπαίδευσης και η παράταση της ύφεσης, φαίνεται να μετατρέπουν την ανεργία, εκτός από διαρθρωτικό και σε «πάγιο» χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας.

Απασχόληση – Εργατικό Δυναμικό


Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Ελληνική Στατιστική Αρχή), ο μέσος αριθμός των απασχολουμένων μειώθηκε κατά 8% (328 χιλ. άτομα), το 2012, σε σχέση με το 2011. Η κάμψη της απασχόλησης συνεχίζεται και στο 2013, αφού ο αριθμός των απασχολουμένων, κατά το Α’ τρίμηνο του έτους, μειώθηκε σε 3.595,9 χιλ., που συνεπάγεται ότι σε ένα μόνο έτος υπήρξε νέα απώλεια 242,0 χιλ. θέσεων εργασίας, ενώ, στην τριετία 2010-2013, (Α’ τρίμηνο) η μείωση των θέσεων εργασίας διαμορφώθηκε σε 829,7 χιλ.

Οι μειώσεις στην απασχόληση, όπως επισημαίνεται στη μελέτη, «έχουν προέλθει σε πολλές περιπτώσεις και από την παύση λειτουργίας των επιχειρήσεων, οι οποίες δεν επιβίωσαν, λόγω της οικονομικής ύφεσης και όχι μόνον από τον περιορισμό του αριθμού των απασχολουμένων».

Σχετικά με τη σύνθεση, το εργατικό δυναμικό των 4.951,2 χιλ. ατόμων της Ελλάδος αντιστοιχούσε στο 53% του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (άτομα ηλικίας > 15 ετών), ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 3.595,9 χιλ. άτομα (Α΄ τρίμηνο 2013) αντιστοιχεί στο 38% του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας.

Από την άλλη πλευρά, κατά το Α’ τρίμηνο του 2013, 4.440,6 χιλ. άτομα (το 47% του παραγωγικού πληθυσμού) δεν ήταν ενταγμένα στην αγορά εργασίας, ήταν δηλαδή οικονομικά μη ενεργοί.

Αναλύοντας τα τριμηνιαία στοιχεία, που δημοσιεύει η ΕΛ.ΣΤΑΤ., παρατηρείται ότι η αύξηση της ανεργίας, τα έτη 2009 και 2010, δεν προήλθε μόνο από τη μείωση της απασχόλησης, αλλά και από την αύξηση του εργατικού δυναμικού. Αντίθετα, το 2011, καταγράφηκε μείωση του εργατικού δυναμικού, το οποίο, μέχρι και το Α’ τρίμηνο του 2013, κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, σε σύγκριση με τη διετία 2009-2010.

Εξετάζοντας τις μεταβολές στον αριθμό των απασχολουμένων, φαίνεται ότι, ενώ, αρχικά (Α’ τρίμηνο 2010), η μείωση αφορούσε, κυρίως, τους άνδρες απασχολούμενους, στη συνέχεια, η κρίση έπληξε και τη γυναικεία απασχόληση. Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές στην απασχόληση κάθε τριμήνου, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στη συνολική απώλεια της απασχόλησης αυξήθηκε σταδιακά, την τελευταία τριετία και κάλυψε περίπου το 40% του συνόλου, το Α’ τρίμηνο του 2013. Σε γενικές γραμμές, η μείωση αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ωστόσο, μεγαλύτερες μειώσεις (σε απόλυτα μεγέθη) καταγράφονται στις ηλικιακές ομάδες 30-44 και 45-64.

Ο αριθμός των μερικώς απασχολούμενων εργαζομένων παρουσίασε αύξηση, κατά το περασμένο έτος. Ειδικότερα, το ποσοστό της μερικής απασχόλησης βαίνει αυξανόμενο, τα τελευταία χρόνια και ανήλθε στο 8,6%, το Α΄ τρίμηνο του 2013, από 6,4%, το Α΄ τρίμηνο του 2010. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζομένων (8,6%), το 65% έκανε τη συγκεκριμένη επιλογή, διότι δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση.

Όπως τονίζεται στη μελέτη, το ποσοστό της προσωρινής εργασίας (ως προς το σύνολο των μισθωτών) ανερχόταν (το Δ΄ τρίμηνο του 2010) στο 12,3%, ενώ τρία έτη πριν ήταν 10,7%. Ωστόσο, την επόμενη διετία (2011-2012), το ποσοστό των προσωρινά απασχολουμένων ήταν μειωμένο, συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, με αποτέλεσμα να κυμανθεί σε επίπεδα κάτω του 10%, το 2012 (9,8%, το Δ’ τρίμηνο του 2012). Στη μελέτη υπογραμμίζεται ότι η αύξηση του ποσοστού της προσωρινής απασχόλησης, τα προηγούμενα έτη, ουσιαστικά επήλθε ως πρώτη αντίδραση αρκετών επιχειρήσεων στην κρίση, με την υποκατάσταση των μόνιμων εργαζομένων με προσωρινά απασχολούμενους. Εντούτοις, στη συνέχεια, η ένταση της οικονομικής ύφεσης πιθανολογείται ότι οδήγησε αρκετές επιχειρήσεις στη μείωση ακόμη και των προσωρινά απασχολουμένων.

Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία της έρευνας, η προσωρινή εργασία παρουσιάζει έντονη εποχικότητα. Ειδικότερα, παρατηρείται αύξηση το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο κάθε έτους, η οποία οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση της τουριστικής κίνησης, το συγκεκριμένο διάστημα.

Τέλος, αναφορικά με τη μείωση της απασχόλησης σε κλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Α΄ τριμήνου του 2013, αυτή προήλθε, κυρίως, από τους κλάδους του χονδρικού-λιανικού εμπορίου (-43,2 χιλ. άτομα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012), των κατασκευών (-41,3 χιλ. άτομα) της μεταποίησης (-36,2 χιλ. άτομα) και της εκπαίδευσης (-32,5 χιλ. άτομα).

Ανεργία

Ο αριθμός των ανέργων στη χώρα μας συνέχισε να αυξάνεται δραματικά, κατά το 2012, ενώ και, το Α΄ τρίμηνο του 2013, διευρύνθηκε περαιτέρω. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά το Α΄ τρίμηνο του 2013, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.355.237 άτομα, αυξημένος κατά 4,6%, σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο του 2012 και κατά 21% έναντι του Α΄ Τριμήνου του 2012.

Το μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε αλματωδώς, την τελευταία τριετία, ανερχόμενο στο 24,2%, το 2012, υψηλότερο κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους. Το τελευταίο τρίμηνο του 2012, το ποσοστό ανεργίας εκτινάχθηκε στο 26%, ενώ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, έφθασε στο 27,4%.

Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τις βραχυχρόνιες προοπτικές απασχόλησης, όπως αποτυπώνονται στις έρευνες συγκυρίας του ΙΟΒΕ, για τον Απρίλιο του 2013, εξακολουθούν να είναι αρνητικές, αν και σχετικά βελτιωμένες για όλους τους κλάδους, τόσο σε σχέση με το Α’ τρίμηνο (με εξαίρεση τις υπηρεσίες) όσο και σε σχέση με το μέσο όρο, για το 2012. Η διαφαινόμενη τάση βελτίωσης των προοπτικών απασχόλησης ήταν ιδιαίτερα έντονη στον τομέα της μεταποίησης και στις κατασκευές.

Με βάση τις εκτιμήσεις τις Τράπεζας της Ελλάδος, το 2013, το μέσο ποσοστό ανεργίας αναμένεται να κυμανθεί ελαφρώς υψηλότερα του επίπεδου, στο οποίο βρισκόταν, στο τέλος του 2012 και να διαμορφωθεί κοντά στο 28%.


Πηγή: sofokleous10.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News