Dei Energy News

Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚ​Ο ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Συναδέλφισσες-φοι,


Τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. και συζητήθηκαν το παρακάτω θέματα της Η.Δ.:

1. «Υποβολή προς έγκριση του προϋπολογισμού εκμετάλλευσης, επενδύσεων και αγορών υλικών του ομίλου και της μητρικής εταιρίας καθώς και προϋπολογισμού επενδύσεων και αγορών υλικών των ΒΕΜ Ορυχείων, Παραγωγής, Διανομής και Εμπορίας του έτους 2012».
Απόφαση ελήφθη με τις παρακάτω επιφυλάξεις:
Για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της Επιχείρησης, ζητήσαμε-σε συνεργασία με το συνάδελφο Ε. Μπουζούλα-να απαιτηθεί από την Πολιτεία, τα αρμόδια Υπουργεία:
α. η ακύρωση της ανάκτησης του μεταβλητού κόστους. Η ενίσχυση των ιδιωτών κοστίζει στη ΔΕΗ Α.Ε. περίπου 300 εκ. €.
β. η ρύθμιση της Ο.Τ.Σ. και οι στρεβλώσεις της αγοράς επιβαρύνουν οικονομικά την επιχείρηση και ενισχύουν σκανδαλωδώς τους ιδιώτες.
γ. το τελευταίο καταφύγιο (υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο) υποχρεώνουν τη ΔΕΗ Α.Ε. να παρέχει Η/Ε ακόμη και στο «παρά πέντε».
δ. οι μειώσεις των μισθών των εργαζομένων συγκράτησαν τα κέρδη της Επιχείρησης. Όχι άλλες μειώσεις μισθών. Ανάγκη για υπογραφή ΣΣΕ.
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
2. «Εξελίξεις ως προς τη χρηματοδότηση του έργου Πτολεμαϊδα 5».
Αξίζουν συγχαρητήρια στη ΓΔ/Π και ΓΔ/ΟΥ, αλλά και στο Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. για τη θετική εξέλιξη του έργου κατασκευής της 5ης Μονάδας Πτολεμαϊδας όσον αφορά στη χρηματοδότηση αλλά και την απόφαση του Δ.Σ. να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο και ΔΝΣ κ. Α. Ζερβό να ενημερώσει το ελληνικό κοινοβούλιο όπως προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής και να υπογράψει τη σύμβαση με τη μειοδότρια εταιρία ΤΕΡΝΑ.
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
3. «Διαγ. αρ. ΔΜΚΘ-11115252 για την εκτέλεση του έργου ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου-Μονάδα V-Προμήθεια, εγκατάσταση συστήματος αποθείωσης καυσαερίων».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
4. «Σύσταση Γεν. Διεύθυνσης Υποστηρικτικών Λειτουργιών».
Καταψηφίσαμε την εισήγηση για δύο ουσιαστικούς λόγους:
α. ζητήσαμε από κοινού με το συνάδελφο Ε. Μπουζούλα να αναβληθεί η συζήτηση και η λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα για να υπάρξει συζήτηση-διάλογος με τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, για ένα σύγχρονο οργανόγραμμα.
β. πρέπει το Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. να οριοθετήσει ποια ΔΕΗ θέλει, ποιος θα είναι ο ρόλος της στο νέο ενεργειακό περιβάλλον μετά τις αλλαγές με την ίδρυση των θυγατρικών και στη συνέχεια να δομήσουμε το νέο οργανόγραμμα.
Απόφαση Δ.Σ. – Κατά πλειοψηφία
5. «Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρίας ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)».
Απόφαση Δ.Σ. - Κατά πλειοψηφία
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32, Αθήνα - Τηλ.: 210-5239192 - Fax: 210-5292692 - e-mail: i.karavasilis@dei.com.gr
6. «ΓΜΜ Α.Ε. ΛΑΡΚΟ-Ληξιπρόθεσμες οφειλές, εναλλακτικές δυνατότητες».
Σήμερα που όσο ποτέ άλλοτε έχουμε ανάγκη εσόδων-ρευστότητας ως επιχείρηση, σε συνεργασία με το συνάδελφο Ε. Μπουζούλα ζητήσαμε από το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. να ακολουθήσουμε την ίδια τακτική είσπραξης των οφειλών, το ίδιο μέτρο πίεσης προς όλες τις μεγάλες βιομηχανίες-πελάτες αλλά και το Δημόσιο, Υπουργεία, ΟΤΑ κλπ.
Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ΔΝΣ της ΔΕΗ Α.Ε. να αποστείλει στην εταιρία ΓΜΜ Α.Ε. ΛΑΡΚΟ την προβλεπόμενη από το άρθρο 11, παρ. 12 του ισχύοντος Κώδικα Προμήθειας όχληση υπερημερίας στην οποία θα θέτει προθεσμία 20 ημερών για την πλήρη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τη ΔΕΗ. Σε αντίθετη περίπτωση η ΔΕΗ Α.Ε. θα ζητήσει την άρση της εκπροσώπησης των καταχωρημένων μετρητών της εταιρίας ΓΜΜ Α.Ε. ΛΑΡΚΟ καταγγέλλοντας τη μεταξύ των μερών συμβατική σχέση.
Παράλληλα η ΔΝΥ, για να διασφαλισθούν οι απαιτήσεις της ΔΕΗ Α.Ε. κατά της ΓΜΜ Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, θα ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΓΜΜ Α.Ε. ΛΑΡΚΟ για συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της και τακτική αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για διεκδίκηση των οφειλόμενων ποσών προς τη ΔΕΗ Α.Ε.
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
7. «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε -Ληξιπρόθεσμες οφειλές, εναλλακτικές δυνατότητες».
Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ΔΝΣ της ΔΕΗ Α.Ε. να αποστείλει στην εταιρία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε. την προβλεπόμενη από το άρθρο 11, παρ. 12 του ισχύοντος Κώδικα Προμήθειας όχληση υπερημερίας στην οποία θα θέτει προθεσμία 20 ημερών για την πλήρη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τη ΔΕΗ. Σε αντίθετη περίπτωση η ΔΕΗ Α.Ε. θα ζητήσει την άρση της εκπροσώπησης των καταχωρημένων μετρητών της εταιρίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε. καταγγέλλοντας τη μεταξύ των μερών συμβατική σχέση.
Παράλληλα η ΔΝΥ, για να διασφαλισθούν οι απαιτήσεις της ΔΕΗ Α.Ε. κατά της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε., θα ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε. για συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της και τακτική αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για διεκδίκηση των οφειλόμενων ποσών προς τη ΔΕΗ Α.Ε.
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
8. «Επιμήκυνση χρόνου πληρωμών αναδόχων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
9.«Παροχή εγγύηση της ΔΕΗ Α.Ε. υπέρ της εταιρίας ΑΔΜΗΕ Α.Ε και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
10.«Θέματα χρηματοδότησης-αναχρηματοδότηση ομολογιακού δανείου”.
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
11. «Ορισμός μελών του Δ.Σ. για την υπογραφή της δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 4, παραγρ. 2 του Ν. 3556/2007».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
12. «Ένταξη στο τακτικό προσωπικό Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη


13. «Οικονομική διευκόλυνση του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. στην αποπληρωμή οφειλών λόγω παρακράτησης της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ.».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη

Συναδελφικά,
Γιάννης Καραβασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News