Dei Energy News

Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

ΛΑΡΚΟ κατά ΔΕΗΘέλουμε ουσιαστική διαπραγμάτευση και όχι του τύπου «αυτά είναι τα τιμολόγιά μου είτε τα παίρνετε ή τα αφήνετε, αναφέρει σε κάποιο σημείο η προσφυγή της ΛΑΡΚΟ κατά της ΔΕΗ, που αποτελεί ένα κείμενο – αναφορά ενόψει και της γενικότερης διαμάχης των βιομηχανιών υψηλής τάσης με την επιχείρηση.
Στην εννεασέλιδη καταγγελία και αίτηση λήψης ρυθμιστικών και προσωρινών μέτρων της ΛΑΡΚΟ ενώπιον της ΡΑΕ, γίνεται μια εκτενής παρουσίαση της επιχειρηματολογίας της βιομηχανίας τα βασικά σημεία της οποίας είναι τα εξής:
·         Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τρία τιμολόγια υψηλής τάσης που χαρακτήριζε κοστοστρεφή στις 8 Ιουνίου 2011. Με βάση τα δεδομένα και το προφίλ της ΛΑΡΚΟ η εισαγωγή ρήτρας αυτόματης αναπροσαρμογής ΟΤΣ οδηγούσε σε αύξηση 10,9%. Η ΛΑΡΚΟ εμφανίζει  συνεχή σταθερή ζήτηση όλο το 24ωρο όλες τις ημέρες και εποχές και με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας να αποτελεί για αυτήν την πρώτη και πιο κρίσιμη συνιστώσα του κόστους (32%).

·         Με δεδομένο το μικρό αριθμό παραγωγών στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού, την κυρίαρχη θέση της ΔΕΗ που ελέγχει συντριπτικά το μέγιστο μέρους του παραγωγικού δυναμικού και το 100% των σταθμών παραγωγής χαμηλού κόστους (λιγνιτικοί υδροηλεκτρικοί) την περιορισμένη δυναμικότητα των διασυνδέσεων και τη συνακόλουθη ουσιαστική απουσία εναλλακτικού προμηθευτή και όλα αυτά αποτελούν παράγοντες που διαμορφώνουν συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού στον κλάδο.
·         Η ΟΤΣ δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ότι αντανακλά πάντα το απαλλαγμένο από αναποτελεσματικότητες κόστος, πλέον ένα εύλογο κέρδος ώστε να αποτελεί αντικειμενικό σημείο αναφοράς.
·         Στις 9 12 2011 η ΔΕΗ με νέο εγγραφό της ανακοίνωσε τρία νέα τιμολόγια ΥΤ που δεν περιλαμβάνουν ρήτρα αυτόματης αναπροσαρμογής, περιλαμβάνουν όμως υπέρογκες και εξωπραγματικές χρεώσεις ενέργειας. Ενδεικτικά: το Α3 περιλαμβάνει αυξημένη τιμή 21,9%, για την αιχμή, 15,3% για τη ζώνη ενδιάμεσου και παρέχει μια ασήμαντη έκπτωση 1,4% για την ζώνη ελάχιστου.
Με αυτές τις χρεώσεις ισχύος η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τη ΛΑΡΚΟ υπολογίζεται να φτάσει τα 71 ευρώ η μεγαβατώρα. Με την προσθήκε της χρέωσης δικτύου και τις άλλες χρεώσεις οδηγούμαστε στα 80 ευρώ.

·         Η ΛΑΡΚΟ με ισχύ της τάξεως των 170MW και ετήσια κατανάλωση 1,1 εκατ. μεγαβατώρες, που κατανέμεται σχετικά ομαλά σε όλο το 24ωρο, αποτελεί έναν πολύ καλό πελάτη βάσης για τη ΔΕΗ
·         Αναμέναμε ότι με αυτό το καταναλωτικό προφίλ η ΔΕΗ αντί να απαιτούσε να εντάξει τη ΛΑΡΚΟ σε ένα γενικό τιμολόγιο, θα συναινούσε στη διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου τιμολογίου λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της ΛΑΡΚΟ.
·         Έχοντας υπόψη τις παραμέτρους κόστους, η Ελληνική πολιτεία όταν αποφάσιζε να δημιουργήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και την ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα, δεν ενέταξε τη βιομηχανία σιδηρονικελίου σε ένα γενικό τιμολόγιο ΥΤ μαζί με όλους τους καταναλωτές ΥΤ με ανόμοια χαρακτηριστικά αλλά μαζί με τη βιομηχανία Αλουμινίου προέκρινε τη διαφοροποίηση των δύο βιομηχανιών και την υπαγωγή τους σε ειδικό τιμολόγιο που βασιζόταν σε κοστολογικά δεδομένα λιγνιτικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και υδροηλεκτρικών, την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των οποίων ανέθεσε κατ΄αποκλειστικότητα στη ΔΕΗ.
·         Η παραχώρηση αυτού του προνομίου έδωσε στη ΔΕΗ μείζον κοστολογικό πλεονέκτημα
·         Με κόστος στα 80 ευρώ η μεγαβατώρα η επιβίωση της ΛΑΡΚΟ δεν είναι δυνατή και η υπόθεση βιομηχανία νικελίου στην Ελλάδα με τις πρακτικές της ΔΕΗ οδηγείται στο τέλος της.
·         Το επιχείρημα που προβάλλεται από τη ΔΕΗ με τα κοστοστρεφή όπως τα ονομάζει τιμολόγια ΥΤ παραπέμπει σε αναφορές και λογιστικά κόστη και στην επιδίωξη εξασφάλισης εσόδων που θα της επιτρέψουν να καλύψει το σύνολο των πάσης φύσεως δαπανών της πλέον ένα εύλογο περιθώριο κέρδους.
·         Ωστόσο θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ του λογιστικού κόστους και του κόστους που προκύπτει από τις βέλτιστες πρακτικές. Το λογιστικό κόστος που αναδύεται από τις καταστάσεις της ΔΕΗ μπορεί να είναι πραγματικό με την έννοια πχ ότι οι καταγραφόμενες δαπάνες είναι πραγματικό, αυτό όμως δε σημαίνει ότι το πρόσθετο κόστος που σχετίζεται με φαινόμενα όπως ο διοικητικός πληθωρισμός, οι υπεραποθεματοποιήσεις υλικών κλπ θα πρέπει να μεταφέρεται μέσω εξωπραγματικών τιμών στην εγκλωβισμένη ΛΑΡΚΟ που δεν έχει δυνατότητα προσφυγής σε εναλλακτικό προμηθευτή.
·         Επειδή:
·         Η ΔΕΗ εκμεταλλευόμενη τη δεσπόζουσα θέση στην αγορά επιχειρεί να επιβάλει μονομερώς στη ΛΑΡΚΟ τιμές και όρους που αγνοούν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και την οδηγούν σε απαξίωση και κλείσιμο
·         Λόγω του αποκλειστικού πορονομίου της ΔΕΗ στην χαμηλού κόστους λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή σε συνδυασμό με την περιορισμένη δυναμικότητα των διασυνδέσεων δεν υφίσταται ουσιαστικά εναλλακτικός προμηθευτής, που θα μπορούσε να προσφύγει ένας βιομηχανικός καταναλωτής του μεγέθους και των χαρακτηριστικών της ΛΑΡΚΟ
·         Ο γενικός και αόριστος ισχυρισμός της ΔΕΗ ότι τα τιμολόγια που μας καλεί να αποδεχτούμε είναι κοστοβαρή σε συνδυασμό με την άρνησή της να προσκομίσει οποιαδήποτε κοστολογικά στοιχεία με το επιχείρημα ότι αποτελούν εμπιστευτικά εμπορικά δεδομένα , υποδηλώνει προσπάθεια αποφυγής της αντιπαραβολής του λογιστικού κόστους που αναδύεται από τα λογιστικά της βιβλία και το ποίο ενσωματώνει και τις επιπτώσεις αναποτελεσματικοτήτων με το πραγματικό κόστος που θα προέκυπτε από την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών
·         … Η διεθνής οικονομική συγκυρία και ιδιάιτερα η ελληνική δεν επιτρέπουν τιμολογιακές πρακτικές όπως αυτή της ΔΕΗ που αδιαφορούν για τις ευρύτερες επιπτώσεις τους στον τομέα της απασχόλησης σε έξι νομούς της χώρας
Καταλήγοντας στην προσφυγή της η ΛΑΡΚΟ ζητεί:
1.       Να απαιτηθεί από τη ΔΕΗ να προσέλθει σε πραγματική και ουσιαστική διαπραγμάτευση και όχι σε διαπραγμάτευση του τύπου αυτά είναι τα τιμολόγιά μου και είτε τα παίρνετε είτε τα αφήνετε γιατί περί αυτού τελικά πρόκειτα
2.       Να απαιτηθεί από τη ΔΕΗ να γνωστοποιήσει τα κοστολογικά στοιχεί απου αφορούν το σταθερό και το μεταβλητό κόστος κυρίως των λιγνιτικών και των υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής όπως και τις ωριαίες τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη χονδρεμπορική αγορά
3.       Να υποχρεωθεί η ΔΕΗ να γνωστοποιήσει τη σειρά των υποθέσεων παραδοχών στις οποίες έχει βασίσει τον υπολογισμό των τιμών που απαιτεί με τα νέα τιμολόγια στα οποία απαιτεί να προσχωρήσουμε
4.       Να απαιτηθεί από τη ΔΕΗ να αναγνωρίσει το ηλεκτρικό προφίλ  της εταιρείας κατά μέγιστο μέρος ως πελάτη βάσεως από τη λειτουργία του οποίου ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες αποκομίζει σημαντικά οφέλη
5.       Να υποχρεωθεί η ΔΕΗ να συμφωνήσει στην επεξεργασία ενός εξατομικευμένου τιμολογίου που θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της ΛΑΡΚΟ, το χαρακτήρα της εταιρείας κυρίως ως πελάτη βάσεως καθώς και τον πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας στη διαμόρφωση του κόστους του σιδηρονικελίου και στη συνέχεις της ύπαρξης της ΛΑΡΚΟ
6.       Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και να υπάρξει συμφωνία να απαγορευτεί στη ΔΕΗ  οποιαδήποτε βλαπτική μονομερής ενέργεια ή πράξη επιβολής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News