Dei Energy News

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ από τον Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Νο 9
Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.


Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις (07.01.2014 ημέρα Tρίτη και ώρα 10.00μ.μ.) συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Τιμολόγηση της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» για το έτος 2014.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
1.                   Την έγκριση του συνημμένου Τιμολογίου Α5.

2.                   Την έγκριση όπως, εφόσον η εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» επιθυμεί να προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2014, η τιμολόγηση γίνεται με το Τιμολόγιο Α5 και με εφαρμογή της παρατιθέμενης στο συνημμένο Πίνακα κλιμακούμενης έκπτωσης όγκου, που προσφέρει η ΔΕΗ Α.Ε. στους πελάτες Μέσης και Υψηλής Τάσης, η οποία για τις ετήσιες καταναλώσεις της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» προσδιορίζεται σε 5%.

 Σημείωση: Οι υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. κατά την διάρκεια του τρέχοντος μηνός και έως τις 31.01.2014 θα συζητήσουν οποιανδήποτε άποψη ή θέση του Ομίλου Αλουμίνιου Α.Ε. για την πιθανότητα συμφωνίας και υπογραφής σύμβασης προμήθειας Η.Ε. για το έτος 2014.
Εάν τούτο δεν γίνει εφικτό η απόφαση του Δ.Σ. είναι πως η ΔΕΗ Α.Ε. θα κάνει άρση εκπροσώπησης και θα ζητήσει από τον ΑΔΜΗΕ την διακοπή παροχής Η.Ε. προς την Αλουμίνιον Α.Ε.

ΘΕΜΑ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
1.            Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και την έγκριση της Πρόσκλησής της, η οποία έχει ως εξής :
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.  786301000
Σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 21 και 22 του Καταστατικού, και μετά από την Απόφαση με αριθ. 2/7.1.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία  «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος), στις 31 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00’  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:  Τιμολόγηση της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» από 1.1.2014 – Υποβολή προς έγκριση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Επικύρωση της Ιδιότητας Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:                 Επικύρωση του ορισμού, κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008,  Μέλους    της Επιτροπής Ελέγχου.
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 26ης Ιανουαρίου 2014, ημέρας Κυριακής, (5η ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ, που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 26ης Ιανουαρίου 2014, ημέρας Κυριακής (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 28η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σας ευχαριστώ

Καραλευθέρης Παντελής
Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ
Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News