Dei Energy News

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

ΣΕΠ/ΔΕΗ:ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ                       Προς:  Βουλή των Ελλήνων
Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου


ΥΠΟΜΝΗΜΑΤου Πρωτοβαθμίου Επαγγελματικού Σωματείου με την
επωνυμία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ –

ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕπί του συζητούμενου κατά την ημερήσια διάταξη της 14/1/14 θέματος «Επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε»

1.      ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι υπόψη κοινοτικές οδηγίες προτείνουν και διευκολύνουν, αλλά δεν επιβάλλουν τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των Συστημάτων Μεταφοράς από την Παραγωγή και την Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Πράγματι, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ, Άρθρο 9 παρ. 8β, προβλέπεται η ύπαρξη Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς (Independent Transmission Operators), όπως ο ΑΔΜΗΕ, που είναι θυγατρικές καθετοποιημένων εταιρειών, όπως εν προκειμένω η ΔΕΗ.

Αντίστοιχη τέτοια περίπτωση αποτελεί η γαλλική RTE, που είναι θυγατρική της καθετοποιημένης EDF.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στην αιτιολογική έκθεση του Ν/Σ συνομολογείται ότι «ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΜΗΕ Α.Ε . από τη ΔΕΗ Α.Ε. κρίνεται αναγκαίος για τη δημιουργία ανοικτής αγοράς στον τομέα της ενέργειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Ο εισηγητής δεν αναφέρει ότι είναι επιβεβλημένος και υποχρεωτικός γιατί κάτι τέτοιο όπως προαναφέρθηκε δεν ισχύει.

2.      ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΡΡΟΗ Η ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι «ο αποτελεσματικός διαχωρισμός των δικτύων από τις δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας υπαγορεύεται από την Οδηγία και στοχεύει στην εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης στο Δίκτυο, προϋπόθεση απαραίτητη για τη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς».

Πράγματι «ο αποτελεσματικός διαχωρισμός (effective unbundling) μεταξύ των μονοπωλιακών δραστηριοτήτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας - φυσικού αερίου και των δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε ανταγωνισμό (παραγωγή – προμήθεια), ώστε να επιτυγχάνεται η ανεξάρτητη λειτουργία και ο δομικός διαχωρισμός των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς, από τις δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας, αποτέλεσε στόχο για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των δικτύων μεταφοράς και της αποτροπής της νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού στην εσωτερική αγοράς ενέργειας, δια της άσκησης δεσπόζουσας επιρροής εκ μέρους των επιχειρήσεων οι οποίες διατηρούν ακόμα έντονα τα στοιχεία της κάθετης ολοκλήρωσης (συγκέντρωση ή έλεγχος όλων των τμημάτων της σχετικής αγοράς».

Τα παραπάνω αναφέρονται και στις κατευθυντήριες γραμμές της ΡΑΕ για την πιστοποίηση των Διαχειριστών Μεταφοράς (απόφαση ΡΑΕ 1412/2011 «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πιστοποίηση Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς»), όπως και το ότι « για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι Οδηγίες προβλέπουν τρία τυπικά σχήματα διαχωρισμού, καθώς και διαδικασία πιστοποίησης από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις Οδηγίες, η έννοια του ελέγχου νοείται σύμφωνα με τον ορισμό του Κανονισμού (ΕΚ) 139/20048 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων. Με στόχο τον αποτελεσματικό διαχωρισμό με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, προβλέπονται τρία ισοδύναμα σχήματα οργάνωσης της δραστηριότητας μεταφοράς, με κωδικοποιημένες ονομασίες :

-          Ιδιοκτησιακός Διαχωρισμός- ΙΔ, (Ownership Unbundling-OU)

-          Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος – ΑΔΣ, (Independent System Operator-ISO)

-          Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς – ΑΔΜ, (Independent Transmission Operator – ITO).

Η λύση που επιλέχθηκε σε πλήρη συμμόρφωση με την Οδηγία και τις πολιτικές της Ε.Ε. από την ελληνική πολιτεία μετά και την ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4001/2011 ήταν η 3η λύση του ΙΤΟ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς) λύση απολύτως συμβατή με το κοινοτικό πλαίσιο αλλά και απολύτως ισοδύναμη ως προς τις άλλες δυο μεταξύ των οποίων και αυτής του πλήρως ιδιοκτησιακού διαχωρισμού που προτείνεται με το παρόν νομοθέτημα.

«Το ισοδύναμο των επιμέρους λύσεων προκύπτει από την τυπική ισοδυναμία όλων των διατάξεων της Οδηγίας, ώστε να μην μπορεί να υποστηριχθεί εκ των προτέρων και χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο πραγματικό πλαίσιο, ότι ορισμένη λύση οδηγεί σε αποτελεσματικότερη επιδίωξη των στόχων του κοινοτικού δικαίου».

Αυτά αναφέρονται στο κείμενο της ΡΑΕ το οποίο και παραθέτουμε από την ιστοσελίδα της.


Για αυτό το λόγο ο ΑΔΜΗΕ με τις αποφάσεις της  Ρ.Α.Ε. 672/2012 και 962Α/2012)  έλαβε την απαραίτητη πιστοποίηση ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ο ΑΔΜΗΕ ανταπεξήλθε στις περίπλοκες και δύσκολες διαδικασίες πιστοποίησης που αφορούν στις αυστηρότατες δικλείδες ανεξαρτησίας του Διαχειριστή από τη μητρική ΔΕΗ ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει καμία επιρροή ή μεροληψία που θα επηρεάσει τις λειτουργίες της αγοράς, με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε., θετική γνωμοδότηση και από την Επιτροπή Ενέργειας της ΕΕ (Γνωμοδότηση C (2012) 7068 05-10-2012).


Η πιστοποίηση αποσκοπεί εξασφαλίζει ότι, όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες είτε έχουν στην ιδιοκτησία τους είτε διαχειρίζονται ένα σύστημα μεταφοράς, συμμορφώνονται με τις ρυθμίσεις που καθορίζουν οι Οδηγίες για ένα από τα τρία σχήματα διαχωρισμού.

3.      ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Είναι αξιοσημείωτο ότι από τους 42 Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρισμού (European Network of Transmission System Operators for Electricity ή ENTSO-e) η συντριπτική πλειοψηφία των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς είναι κρατικές εταιρείες.

Η ιδιωτικοποίηση στην Ε.Ε αφορά σχεδόν αποκλειστικά τους κλάδους Παραγωγής και Προμήθειας (Διανομή) και όχι τα δίκτυα. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/72/ΕΚ ναι μεν επέβαλε το πλήρη διαχωρισμό της μεταφοράς από τη ΔΕΗ Α.Ε. δεν προβλέπει, όμως, την υποχρεωτική ιδιωτικοποίηση των δικτύων διότι:

·  Τα ηλεκτρικά δίκτυα είναι στρατηγικής σημασίας και ταυτίζονται με την Εθνική Κυριαρχία της κάθε χώρας.

·  Η λειτουργία των δικτύων είναι περίπλοκη, η ανάπτυξή τους έχει πολύ μεγάλο κόστος ενώ η συντήρησή τους κοστοβόρα. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια “ελεύθερου ανταγωνισμού” και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν κίνητρα για περαιτέρω ιδιωτικοποίησή τους.

·  Λόγω του κομβικού ρόλου που παίζουν στην αγορά, η ανεξαρτησία και η διαφάνεια της λειτουργίας των δικτύων είναι καλύτερο να βρίσκεται στα χέρια του κράτους.

Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, και μάλιστα σε αγορές πλήρως απελευθερωμένες:

·  Στις Σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία και Φινλανδία) τα δίκτυα ανήκουν  σε ανεξάρτητες αλλά 100% κρατικές επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές ανήκουν είτε στο υπουργείο Οικονομικών είτε στα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία. Η κρατική ιδιοκτησία των δικτύων μεταφοράς είναι Συνταγματικά κατοχυρωμένη. Τα δίκτυα μεταφοράς είναι κρατικά στις περισσότερες Ανατολικοευρωπαϊκές χώρες (Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία), με ή χωρίς Συνταγματική κατοχύρωση.

·  Σε χώρες όπως η Γαλλία αλλά και στους δύο μεγαλύτερους διαχειριστές του Γερμανικού συστήματος, τα δίκτυα ανήκουν σε επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές καθετοποιημένων εταιριών και οι οποίες τελούν υπό άμεσο κρατικό έλεγχο (υπουργείο οικονομικών ή τοπική Αυτοδιοίκηση) σε ποσοστό άνω του 90%.

Στην Ισπανία και την Ιταλία, τα δίκτυα έχουν πωληθεί με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Χρηματιστήριο) σε ποσοστό 60 και 80%, αντίστοιχα. Εντούτοις, το Δημόσιο κατέχει μειοψηφικά πακέτα μετοχών που προστατεύονται από καταστατικές μειοψηφίες. Τα μόνα παραδείγματα πλήρως ιδιωτικοποιημένων δικτύων μεταφοράς αφορούν τη Μ. Βρετανία και την Πορτογαλία. Οι δύο μεγαλύτεροι διαχειριστές του Βρετανικού συστήματος είναι θυγατρικές ιδιωτικών καθετοποιημένων εταιριών.

Αντίθετα, το Πορτογαλικό Δημόσιο υποχρεώθηκε να πουλήσει το 2011 το μειοψηφικό πακέτο (40%) που κατείχε στα πλαίσια δεσμεύσεων που επέβαλε το εκεί Μνημόνιο.

Στην Ιρλανδία, η κυβέρνηση ακύρωσε την πώλησή τους, παρά κι ενάντια στις «μνημονιακές υποχρεώσεις» της.

Στην περίπτωσή μας δεν προκύπτει αντίστοιχη δέσμευση, ούτε και ρητή μνημονιακή υποχρέωση για τον ΑΔΜΗΕ.4.      PΟΛΟΣ  TΟY ΑΔΜΗΕ

Η λειτουργία του ΑΔΜΗΕ διέπεται από το Ν. 4001/2011, βάσει του οποίου είναι ο κύριος των ηλεκτρικών δικτύων υψηλής τάσεως (150/400kV) και των διασυνδέσεων με τις γειτονικές χώρες.

Στον ΑΔΜΗΕ ανήκουν περισσότερα από 11000 χλμ εναέριων, υπόγειων και υποβρύχιων γραμμών μεταφοράς, 221 υποσταθμοί και ΚΥΤ, το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας και πληθώρα πανάκριβου εξοπλισμού (συστήματα ελέγχου, τηλεποπτείας και τηλεμετάδοσης, τηλεπικοινωνίες, συστήματα προστασίας κλπ) των οποίων η εμπορική αξία  σε τρέχουσες τιμές εκτιμάται σε περισσότερα από €8 δις €.

Ο ΑΔΜΗΕ είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες παραγωγής μέχρι τους υποσταθμούς υψηλής/μέσης τάσεως των καταναλωτών. Στις αρμοδιότητες του εμπίπτει η λειτουργία του συστήματος (το πρόγραμμα κατανομής μονάδων παραγωγής και των εισαγωγών/εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, ο καθορισμός επικουρικών υπηρεσιών για την ασφάλεια του συστήματος), ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η συντήρηση του συστήματος μεταφοράς 150/400kV, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται πρόσβαση σε παραγωγούς και καταναλωτές υψηλής τάσεως. 

Ο ΑΔΜΗΕ είναι η ραχοκοκαλιά της ηλεκτρικής βιομηχανίας της χώρας καθώς συνδέει τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με τους Υ/Σ διανομής και τον τελικό καταναλωτή.

Ταυτόχρονα ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται το σύνολο σχεδόν των μηχανισμών χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πλην του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και του Συστήματος Εγγυημένων τιμών ΑΠΕ, που είναι αρμοδιότητα του ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Συγκεκριμένα, ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται το σύστημα μετρήσεων της διακινούμενης ενέργειας, την εκκαθάριση αποκλίσεων ημερήσιας αγοράς, το μηχανισμό διασφάλισης επάρκειας ισχύος και την αγορά επικουρικών υπηρεσιών ενώ είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια του διασυνοριακού εμπορίου.

5.     ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Ο ΑΔΜΗΕ έχει δύο διακριτές λειτουργίες: είναι κύριος και λειτουργός του συστήματος μεταφοράς και ταυτόχρονα διαχειριστής του μεγαλύτερου μέρους των μηχανισμών χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ΑΔΜΗΕ είναι μια πλήρως ανεξάρτητη και αυτοχρηματοδοτούμενη εταιρία, δεν έχει κανενός είδους οικονομική εξάρτηση ούτε από τη ΔΕΗ Α.Ε. ούτε από το Ελληνικό Δημόσιο και η λειτουργία του δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σε ότι αφορά το σκέλος του λειτουργού του συστήματος, τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ προέρχονται  σχεδόν αποκλειστικά από το μηχανισμό Χρέωσης Χρήσης του Συστήματος (ΧΧΣ), ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/31.01.12, Άρθρα 273 έως 277).

Σύμφωνα με το μηχανισμό ΧΧΣ, το κόστος του Συστήματος  “επιμερίζεται κατά 100% στο σύνολο των Πελατών”, δηλαδή στους λογαριασμούς των καταναλωτών και συγκεκριμένα στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις με την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η/Ε».

Οι δαπάνες του ΑΔΜΗΕ καλύπτονται αποκλειστικά από τους καταναλωτές, χωρίς την παραμικρή συμμετοχή του δημοσίου.

Λογαριασμός2Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Ν. 4001/2011, το κόστος ΧΧΣ εγκρίνεται από το ΥΠΕΚΑ ύστερα από σχετική εισήγηση της ΡΑΕ και σε καμία περίπτωση δεν καθορίζεται αυθαίρετα.

Το ΧΧΣ δεν αντανακλά μόνο το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς, αλλά επιβαρύνεται και από το επιτόκιο απόδοσης των απασχολούμενων κεφαλαίων του ΑΔΜΗΕ, (Άρθρο 275 του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος).  Το επιτόκιο απόδοσης ουσιαστικά αποτελεί το νόμιμο κέρδος επί των δραστηριοτήτων του ΑΔΜΗΕ και η τρέχουσα τιμή του για τα έτη 2012 και 2013 και έχει οριστεί από τη ΡΑΕ στο 8% .(Απόφαση 1016/2012).

Τα έξοδα που καταβάλλει ο ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση των επενδύσεών του ανακτώνται αποκλειστικά μέσω του μηχανισμού Χρέωσης Χρήσης του Συστήματος (ΧΧΣ), ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/31.01.12, Άρθρα 273 έως 277).

Σύμφωνα με το μηχανισμό ΧΧΣ, το κόστος του Συστήματος «επιμερίζεται κατά 100% στο σύνολο των Πελατών», δηλαδή στους λογαριασμούς των καταναλωτών και συγκεκριμένα στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις με την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η/Ε».

Κατά συνέπεια, το κόστος των  «αναγκαίων επενδύσεων» που θα υλοποιήσει ο ΑΔΜΗΕ, θα επιμεριστεί ούτως ή άλλως στους καταναλωτές, ανεξάρτητα από το εάν διατηρηθεί το παρόν ιδιοκτησιακό καθεστώς ή εισέλθει στρατηγικός επενδυτής. Αυτό βέβαια είναι αυτονόητο, καθώς δεν υπάρχει άλλη πηγή για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών οποιουδήποτε «στρατηγικού επενδυτή».

Εν όψει της εκποίησης του ΑΔΜΗΕ, λαμβάνεται πρόνοια ώστε τα κέρδη του ιδιώτη να είναι όχι μόνο εξασφαλισμένα, μα και αυξημένα. Η ΡΑΕ προκρίνει την αύξηση του επιτοκίου απόδοσης από 8% σε 11%. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται ετησίως σε κάποια εκατομμύρια ευρώ (325 εκ. € το 2012), τα οποία επιβαρύνουν τον έλληνα καταναλωτή. Όπως δείχνει η παγκόσμια, η ευρωπαϊκή αλλά και η εγχώρια εμπειρία από τις ιδιωτικοποιήσεις, τα κέρδη αυτά ουδέποτε κατευθύνθηκαν σε επενδύσεις υποδομών και όδευσαν πάντα στα ταμεία και στην τσέπη του ιδιώτη ιδιοκτήτη.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το μπλακ άουτ στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη το καλοκαίρι του 2006, που κράτησε τρεις μέρες, καθώς οι ιδιώτες «επενδυτές» στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για να αυξήσουν κι άλλο τα εγγυημένα μονοπωλιακά κέρδη τους, δεν επένδυαν σε νέα έργα, δεν αναβάθμιζαν και δεν συντηρούσαν τα υπάρχοντα δίκτυα…

6.      ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

Οι λόγοι που θα επέβαλαν την εισροή κεφαλαίων στη ΔΕΗ Α.Ε θα πρέπει να αναζητηθούν στη συνολική πολιτική που ασκείται (αδυναμία πληρωμής λογαριασμών από τους καταναλωτές, σκάνδαλα Energa και Hellas Power κλπ.), αλλά και τις στρεβλώσεις στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού (οι οποίες δεν βλάπτουν μόνον τη ΔΕΗ, αλλά και άλλες κατηγορίες παικτών της ενεργειακής αγοράς).

Αντί λοιπόν να επιδιωχθεί η ισχυροποίησή της μέσω της αποκατάστασης των αδικιών και της άρσης αυτών των στρεβλώσεων, επιλέγεται ως λύση ο ακρωτηριασμός της, με την απομάκρυνση ενός μέρους της που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μεταπολεμική ανάπτυξη της Χώρας, αλλά και την εξασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας.

Σε ότι αφορά το σκέλος της  λειτουργίας του ΑΔΜΗΕ  ως  διαχειριστή αγοράς, ο ισολογισμός εσόδων - εξόδων του ΑΔΜΗΕ πρέπει να είναι μηδενικός καθώς ο ρόλος του περιορίζεται στο να μεταβιβάζει κόστη επιμέρους μηχανισμών της χονδρεμπορικής αγοράς ενέργειας από τους παραγωγούς στους προμηθευτές (και άρα στον τελικό καταναλωτή), χωρίς να έχει το παραμικρό κέρδος.

Το σύνολο του τζίρου χονδρεμπορίας που ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίστηκε το 2012 ήταν €1,94 δις.

Βασικό μέρος του παραπάνω τζίρου αποτελούν το κόστος του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (€641εκ) και του Μηχανισμού Κάλυψης Μεταβλητού Κόστους των μονάδων Φυσικού αερίου (€434εκ) – μηχανισμοί αγοράς των οποίων οι δυσλειτουργίες έχουν επισημανθεί ακόμη και από την  τρόικα και την Επιτροπή Ενέργειας της ΕΕ και έχουν καταγγελθεί φορείς της αγοράς (ΕΛΕΤΑΕΝ, ΣΠΕΦ) ως έμμεσες κρατικές επιχορηγήσεις ιδιωτικών επενδύσεων. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν οι βαρύτατοι φόροι που έχουν επιβληθεί στους παραγωγούς (ΔΕΗ και ιδιώτες) όπως το Ειδικό Τέλος Λιγνίτη (€48,3εκ), το τέλος ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ €309,6εκ), και ο Ενιαίος Φόρος Καυσίμων (ΕΦΚ €154,7εκ). 

Το έλλειμμα αυτό για τον ΑΔΜΗΕ είναι λογιστικό, διότι ο ΑΔΜΗΕ εμπλέκεται ως διαχειριστής όπως ακριβώς και ένας διαχειριστής σε μια πολυκατοικία της οποίας οι ένοικοι δεν έχουν να πληρώσουν τα κοινόχρηστα, και σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται σε αυτόν και τη λειτουργία του.

Παρά την πρωτοφανή οικονομική κρίση και τις επισφάλειες  που δημιουργεί στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας για το 2012 ανήλθαν σε €325 εκ.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €114,1 εκ. ενώ το  περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 35,0 %. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €25 εκ. (μειωμένα σε σχέση με το 2011 λόγω προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων 44 εκ και προβλέψεων εκκαθάρισης ενέργειας 34 εκ. ) ενώ το περιθώριο κέρδους για το 2012 υπολογίζεται σε 7,6%.Με απλά λόγια ο ΑΔΜΗΕ είναι:
-        Η ραχοκοκαλιά της ΔΕΗ και του ηλεκτρικού συστήματος της Ελλάδας.
-        Στρατηγική Εθνική Υποδομή. Θεμέλιο για την Εθνική Άμυνα και την Ασφάλεια της Πατρίδας μας.
-        Στρατηγική Εθνική Υποδομή για την οικονομική και παραγωγική της ανάπτυξη. Εξασφαλίζει τον απρόσκοπτο εφοδιασμό κάθε παραγωγικής δραστηριότητας με ηλεκτρικό ρεύμα και επιδρά στην τελική τιμή κάθε προϊόντος και υπηρεσίας.
-        Στρατηγική Εθνική Υποδομή, χτισμένη 60 χρόνια από τον ελληνικό λαό, για να διασφαλίζει την  ηλεκτροδότησή του, όρος για την κοινωνική του ευημερία και τη συμμετοχή του στα αγαθά του σύγχρονου πολιτισμού.

Αυτή την εθνική υποδομή, περιουσία του ελληνικού λαού, επιδιώκουν να εκποιήσουν για 300-400 εκ. €! Οι δανειστές, οι κυβέρνησή τους, οι «ανεξάρτητες» αρχές τους και οι οίκοι συμβούλων τους κάνουν το παν για να την απαξιώσουν και να την παραδώσουν σε ιδιωτικά συμφέροντα έναντι πινακίου φακής.

Η γνωστή από τη συμβολή της στη χρεωκοπία της χώρας μας Goldman Sachs, άνοιξε ήδη από 16/10 το χορό της απαξίωσης εκτιμώντας ότι «η θυγατρική εταιρεία ΑΔΜΗΕ της ΔΕΗ θα πουληθεί υποτιμημένη, στα 700 εκ. €, έναντι χρηματιστηριακής αξίας 1,2 δις €.»

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο δυνητικός αγοραστής του 66% που θα πουλήσει η ΔΕΗ  θα κληθεί να καταβάλει τίμημα μόλις 330-380 εκατ. ευρώ. Το τίμημα αυτό είναι κυριολεκτικά «ψίχουλα», όχι μόνο επειδή ο ΑΔΜΗΕ δαπανά κάθε χρόνο περί τα 100 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις επέκτασης και συντήρησης του δικτύου του, αλλά και επειδή ο μελλοντικός ιδιοκτήτης θα αποκτήσει σταθερά έσοδα 260 – 300 εκατ. ευρώ από τη διαχείριση του δικτύου και ετήσια κέρδη 116 εκατ. ευρώ (προϋπολογισμός ΑΔΜΗΕ για τα κέρδη του 2013).

Από κοντά η «ανεξάρτητη» Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας απειλεί με παραχώρηση σε ιδιώτες των σχεδιαζόμενων υποθαλάσσιων διασυνδέσεων των Κυκλάδων και της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα, την στιγμή που μεθοδεύεται η πώληση του συστήματος μεταφοράς!

Και ο κύκλος κλείνει(;) με τον παχυλά αμειβόμενο «σύμβουλο αποκρατικοποίησης»: τη Δικηγορική Εταιρεία KLC, σύμβουλο και για την εκποίηση των ΕΛ.ΤΑ, αλλά και σύμβουλο των Αζέρων «επενδυτών» που εργάστηκε για να τους παραχωρηθεί με ευτελές τίμημα ο ΔΕΣΦΑ!ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα παραπάνω  προκύπτει ότι:

·         ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δεν επιβάλλεται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ότι η απαιτούμενη από αυτές διασφάλιση ότι δεν θα υπάρχει επιρροή ή μεροληψία  για τη λειτουργία της αγοράς εξασφαλίζεται από το σημερινό μοντέλο λειτουργίας του Διαχειριστή.

·         δεν υπάρχει κανένα όφελος ούτε για το Δημόσιο ούτε για τον καταναλωτή από την πώληση του ΑΔΜΗΕ. Η πώληση του ΑΔΜΗΕ δεν θα επιφέρει καμία απολύτως ελάφρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ούτε θα βελτιώσει τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Ο ΑΔΜΗΕ δεν ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, είναι απολύτως αυτοχρηματοδοτούμενος και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Η πώλησή του θα έχει σαν μόνο αποτέλεσμα  ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας. Θα στερήσει την εθνική οικονομία από μια σταθερή και σημαντικού μεγέθους δημόσια επένδυση και το ελληνικό δημόσιο από ένα σταθερό και σίγουρο έσοδο.

  • Τα υποτιθέμενα έσοδα από την πώληση του ΑΔΜΗΕ θα περιέλθουν στην (επίσης προς πώληση) ΔΕΗ Α.Ε. και θα κατευθυνθούν στους  μετόχους, στην ελάφρυνση του χρέους της ΔΕΗ και στην κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής (Πτολεμαΐδα 5) της οποίας η κυριότητα θα αποφασιστεί κατά τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. 

Με δεδομένο ότι στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου «ρύθμιση θεμάτων ΑΔΜΗΕ»:

Ø  Απαλείφεται η υποχρέωση της Κυβέρνησης «να μην αποκλίνουν οι τρέχοντες στόχοι εσόδων από τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης που αναλογούν στην γενική κυβέρνηση» όπως προέβλεπε η ΠΥΣ 15/24-7-2013.

Ø  Απαλείφεται η υποχρέωση της κυβέρνησης ώστε «η διαδικασία απόκτησης των μετοχών δεν θα έχει φορολογικές ή οικονομικές επιπτώσεις για την κυβέρνηση, ασύμβατες με τους στόχους του προγράμματος».

Ø  Το τίμημα για την απόκτηση από το ελληνικό δημόσιο των μετοχών του ΑΔΜΗΕ στο ποσοστό 34% προσδιορίζεται με βάση την τελική προσφορά του ιδιώτη επενδυτή. Δηλαδή, χωρίς αποτίμηση του εθνικής σημασίας περιουσιακού στοιχείου που εκποιεί η κυβέρνηση, την οποία αφήνει να κάνει απευθείας η αγορά, διασφαλίζοντας έτσι στον υποψήφιο αγοραστή ότι το τίμημα θα είναι ευτελές.

Ø  Η πώληση γίνεται με δαπάνη της ΔΕΗ, δηλαδή με δαπάνη του ελληνικού δημοσίου ως κυρίου μετόχου και ιδιοκτήτη της ΔΕΗ Α.Ε..

Μετά από αυτά εμφανίζεται πιθανότερο, ίσως και πιο επιθυμητό από την κυβέρνηση τα κόστη πώλησης να υπερβούν τα έσοδα από αυτήν. Πληρώνει η κυβέρνηση τον αγοραστή για να πάρει τον ΑΔΜΗΕ;

Επιπρόσθετα η απόκτηση του 34% του ΑΔΜΗΕ από φορέα του «ελληνικού» δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ μήπως;) συμψηφίζεται με απαιτήσεις του ελληνικού δημοσίου από τη ΔΕΗ (όπως, ιδίως απαιτήσεις από το τέλος δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης μεταλλείων κλπ. – άρθρο 1, έκθεση ΓΛΚ), ανοίγει το δρόμο για την πώληση των ανεκμετάλλευτων λιγνιτικών κοιτασμάτων που διαθέτει η χώρα (Δράμα – Ελασσόνα μέσω του σχήματος «μικρή ΔΕΗ»), προκαλώντας ανυπολόγιστη ζημία στη χώρα, στην εθνική οικονομία και στην ανάπτυξή τους.

·         Η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ δεν θα συμβάλει στη μείωση των δαπανών του, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

·         Η θεσμική κατοχύρωση ενός εγγυημένου κέρδους, που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και καθορίζεται από τη ΡΑΕ, συνεπάγεται ότι όποιος και να είναι ο νέος ιδιοκτήτης του ΑΔΜΗΕ, θα έχει εξασφαλισμένο ένα εγγυημένο και διόλου ευκαταφρόνητο κέρδος χωρίς κανένα επενδυτικό ρίσκο,  το οποίο θα εισπράττει από τα νοικοκυριά.

·         Η ύπαρξη αυτού του θεσμικά κατοχυρωμένου εγγυημένου κέρδους, αντίκειται σε κάθε έννοια “ελεύθερης” και “χωρίς στρεβλώσεις” οικονομίας στην οποία υποτίθεται ότι αποσκοπεί η ιδιωτικοποίηση εταιρειών όπως ο ΑΔΜΗΕ.

  • Οι καταναλωτές, η βιομηχανία και η χώρα ολόκληρη θα βρίσκεται ουσιαστικά σε ομηρία από τα ιδιωτικά συμφέροντα που θα κατέχουν και θα εκμεταλλεύονται το μονοπώλιο των δικτύων μεταφοράς, τη στρατηγικότερη εθνική υποδομή μας.
Ομόφωνη απόφαση έκτακτης συνεδρίασης
 Δ.Σ. ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ της 13/1/14


Ο Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ, θεωρεί ότι ο αγώνας ουσιαστικά αρχίζει τώρα. Τίποτα δεν τελειώνει με τη ψήφιση των νομοσχεδίων για την πώληση του ΑΔΜΗΕ, της «μικρής ΔΕΗ» ή του πακέτου μετοχών για το υπόλοιπο του Ομίλου.
Είμαστε  αντίθετοι σε κάθε λογής τουφεκιάς στον αέρα και όποιου άλλου «αγωνιστικού ξεπουλήματος», που εξαντλεί τους εργαζόμενους και καλλιεργεί την απογοήτευση και την ηττοπάθεια.
Παράλληλα με τη διάλυση του Δημόσιου συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, της Υγείας και της Πρόνοιας, της Παιδείας ξεπουλιούνται οι υποδομές της χώρας και τα βασικά δημόσια κοινωνικά αγαθά, όπως η ύδρευση – αποχέτευση και η ηλεκτρική ενέργεια.
Ξεπουλιέται ολόκληρη η χώρα. Έχει άλλωστε υποθηκευτεί ολόκληρος ο εγχώριος πλούτος δημόσιος και ιδιωτικός. Ψηφίζονται καθημερινά νόμοι που αποδιαρθρώνουν ό,τι έχει μείνει όρθιο σε  μισθούς – συντάξεις – δικαιώματα.
Υπάρχει, λοιπόν, πεδίο συντονισμού και εργατικών και κοινωνικών αγώνων τόσο από τους εργαζόμενους του ομίλου όσο και από το σύνολο του ελληνικού λαού.

Πρώτη προϋπόθεση για την υπεράσπιση των υποδομών της χώρας, των δημοσίων και κοινωνικών αγαθών, όπως η ενέργεια, των θέσεων εργασίας, των μισθών και των συντάξεων είναι η ανατροπή της πολιτικής των μνημονίων και των ιδιωτικοποιήσεων.
Τα σωματεία μας πρέπει να καλέσουν συνελεύσεις εργαζομένων σε κάθε χώρο δουλειάς, προκειμένου να παρθούν αποφάσεις και να βγουν επιτροπές αγώνα από τους ίδιους τους εργαζόμενους για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.
Τίποτα δε μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ενεργοποίηση των συναδέλφων. Οι εργαζόμενοι του ΑΔΜΗΕ δείχνουν το δρόμο.

Οι σύλλογοι παράλληλα με τις όποιες άλλες αποφάσεις, συνεντεύξεις τύπου, συλλαλητήρια, πρέπει να επιδιώξουν αγωνιστικό συντονισμό με οτιδήποτε κινείται σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με κάθε συλλογικότητα ή πολιτική δύναμη προσανατολίζεται στην κατεύθυνση αυτή.
Επίσης δεσμεύονται να στηρίζουν και να καλύπτουν τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες των επιτροπών αγώνα, των ίδιων των εργαζόμενων στη ΔΕΗ, στον ΑΔΜΗΕ, στο ΔΕΔΔΗΕ κλπ.ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            Ι. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ                                                            Ε. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ

                             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News