Dei Energy News

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

O Π.Καραλευθέρης ενημερώνει τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Νο 4
Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.


Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 23.10.2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Εφαρμογή Οδηγίας 2010/75/ΕΕ.
Ένταξη Μονάδων σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας.
Περιβαλλοντικές επενδύσεις ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.

Σχετικά με αυτό το θέμα η δική μου θετική ψήφος στηρίζεται στις υποχρεώσεις - δεσμεύσεις της οδηγίας και στις δυνατότητες της παραγωγής στα επόμενα χρόνια, όπως αυτές δυνητικά θα εξαρτώνται από τα κοιτάσματα λιγνίτη και την πιθανότητα απομείωσης του παραγωγικού δυναμικού.

Η Οδηγία 2010/75/ΕE (IED), «περί βιομηχανικών εκπομπών», η οποία μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450/ 14.06.2013), προβλέπει για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες έλαβαν άδεια για πρώτη φορά πριν από την 27η Νοεμβρίου 2002[1], τις παρακάτω επιλογές για τις εκπομπές συμβατικών ρύπων-διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης-:
·               Λειτουργία σε πλήρη συμμόρφωση με τις νέες αυστηρές οριακές τιμές συγκεντρώσεων εκπομπής για κάθε ρύπο από 01.01.2016, είτε

·              Ένταξη σε Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ) για τη χρονική περίοδο 01.01.2016-30.06.2020, με υποχρέωση σταδιακής προσαρμογής και πλήρη συμμόρφωση στο τέλος της περιόδου, είτε

·         Ένταξη σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας για τη χρονική περίοδο 01.01.2016-31.12.2023 με:

    • 17.500 ώρες ανά καπνοδόχο γενικώς για όλες τις Μονάδες και ειδικώς
    • 32.000 ώρες ανά καπνοδόχο για τις Μονάδες Ι-IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με την Οδηγία IED, το ΜΕΣΜΕ συντάσσεται από τα κράτη μέλη και ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 01.01.2013, ενώ η ένταξη μιας μονάδας καύσης σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

·      ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας καύσης δεσμεύεται με γραπτή δήλωση, η οποία θα έχει υποβληθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2014 το αργότερο στην αρμόδια αρχή, να μην λειτουργήσει την εγκατάσταση περισσότερο από τις επιτρεπόμενες ώρες λειτουργίας από την 1η  Ιανουαρίου 2016 και έως την 31η  Δεκεμβρίου 2023 το αργότερο,
·      ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στην αρμόδια αρχή στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των ωρών λειτουργίας από την 1η  Ιανουαρίου 2016,
·      οι οριακές τιμές εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης που προβλέπονται στην άδεια της μονάδας καύσης και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Οδηγιών 2001/80/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, διατηρούνται τουλάχιστον κατά την υπόλοιπη λειτουργία της μονάδας καύσης[2].

Σύμφωνα με νεώτερες διευκρινίσεις της Ε.Ε., στη σχετική με την Οδηγία IED ιστοσελίδα[3], σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης αποφασίσει οι μονάδες, που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας, να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μετά την εξάντληση των 17.500 ωρών (ή και νωρίτερα), τότε αυτές θα πρέπει, με νέα άδεια, να συμμορφωθούν από την ημερομηνία αυτή με τις παρακάτω οριακές τιμές εκπομπής για νέες μονάδες (Παράρτημα V, Μέρος ΙΙ), που για μονάδες με καύσιμο λιγνίτη είναι:

SO2:  150 mg/Nm3, dry, 6% O2
NOx: 200 mg/Nm3, dry, 6% O2
Dust:   10 mg/Nm3, dry, 6% O2
                    
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.       Την έγκριση των εξής:
1.1. Την απένταξη των Μονάδων III και IV του ΑΗΣ Καρδιάς από το Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ).
1.2. Την ένταξη στο καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας του άρθρου 33 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ, των Μονάδων, Ι-ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου και I,II,III και IV του ΑΗΣ Καρδιάς.
1.3. Την υλοποίηση των απαραίτητων, για τη συμμόρφωση με τους στόχους του ΜΕΣΜΕ, περιβαλλοντικών επενδύσεων στις Μονάδες Ι-V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, σύμφωνα με το χρονικό προγραμματισμό της εισήγησης αριθ. ΔΠΠ/1690/11.10.2013.

ΘΕΜΑ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ανανέωση της παροχής της εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για δάνεια από τις Τράπεζες ALPHA BANK, EUROBANK ERGASIAS, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Όμιλος ΠΕΙΡΑΙΩΣ).
Αποδοχή από τη ΔΕΗ Α.Ε., ως εγγυήτριας, της τροποποίησης του προγράμματος αποπληρωμών του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για δάνεια από τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ και ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Υλοποίηση έξι (6) νέων Αιολικών Πάρκων (ΑΠ) της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 13,5 MW, σε διάφορα νησιά του Αιγαίου.
 Διενέργεια Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
1.            Την  έγκριση επένδυσης κατασκευής έξι (6) νέων Αιολικών Πάρκων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 13,5 MW, σε διάφορα νησιά του Αιγαίου συνολικού προϋπολογισμού 17.081.200 Ευρώ.
2.            Την έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.: «Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία έξι (6) νέων Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος 13,5 MW και προϋπολογισμού 16.200.000 Ευρώ στις ακόλουθες θέσεις: Μαρμάρι Ευβοίας 5,4 MW, Σίγρι Λέσβου 2,7 MW, Λακάκια Πυθαγορείου Σάμου 1,8 MW, Τηγάνι Μυκόνου 1,8 MW,  Βίγλα Λήμνου 0,9 MW, Ποταμιά Χίου 0,9 MW».
3.      Tη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με τα ανωτέρω υπό 1) και 2) θέματα Ημερήσιας Διάταξης,

ΘΕΜΑ 4
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και σχηματισμός αποθεματικού υπέρ το άρτιο της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 5
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Συμφωνητικό μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε., ΟΤΕ Α.Ε. και Δήμου Κοζάνης για το Εργο: «Κατασκευή δικτύου τηλεπικοινωνίας του νέου οικισμού Κλείτου Νομού Κοζάνης».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

την έγκριση της υπογραφής τριμερούς συμφωνητικού μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε., ΟΤΕ Α.Ε. και Δήμου Κοζάνης για το Έργο: «Κατασκευή δικτύου τηλεπικοινωνίας του νέου οικισμού Κλείτου Νομού Κοζάνης» του οποίου οι βασικοί όροι θα είναι αυτοί που αναφέρονται στην Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. αριθ. 57/19.3.2013.

ΘΕΜΑ 6
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Σύμβαση – Πλαίσιο μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΟΣΕ, με αντικείμενο την υλοποίηση του Έργου της αποξήλωσης υφιστάμενου και κατασκευής νέου τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, λόγω ανάπτυξης του Ορυχείου Νοτιοδυτικού Πεδίου.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

την έγκριση της συνημμένης, στην εισήγηση αριθ. ΔΜΑΟΡ/3085/11.10.2013, Σύμβασης - Πλαίσιο μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΟΣΕ Α.Ε., με αντικείμενο την υλοποίηση του Έργου της αποξήλωσης υφιστάμενου και κατασκευής νέου τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, λόγω ανάπτυξης του Ορυχείου Νοτιοδυτικού πεδίου.
ΘΕΜΑ 7
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε. για τα έτη 2013 και 2014.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.    Την έγκριση διενέργειας συναλλαγών δικαιωμάτων εκπομπών για τις ανάγκες του έτους 2014 μόνο για λόγους συμμόρφωσης και βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων και όχι για εμπορικούς λόγους επίτευξης κέρδους λόγω μεταβολών των τιμών αγοράς και πώλησης (speculative trading).
2.    Την έγκριση εκτέλεσης συμβολαίων άμεσης και μελλοντικής εκπλήρωσης δικαιωμάτων εκπομπών στα Χρηματιστήρια EEX και ICE και απευθείας με αντισυμβαλλόμενους (συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων που εκκαθαρίζονται μέσω χρηματιστηρίων).
3. Την ανάθεση στην Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 130/17.7.2013 των εξής:
3.1.Την εποπτεία της εφαρμογής των Αποφάσεών του καθόσον αφορά:
3.1.1.τη στρατηγική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και
3.1.2. την τήρηση των θεσπισμένων διαδικασιών

3.2 Τη λειτουργική πολιτική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και
3.3. Την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε τρίμηνο και πιο συχνά αν απαιτείται για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν.


ΘΕΜΑ 8
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2014.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.                   Την έγκριση της πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων που αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης για το έτος 2014.
2.                   Την έγκριση της επέκτασης της ισχύος των Συμβάσεων προμήθειας ντίζελ και λοιπών καυσίμων αριθ. ΔΥΠ – 6112141 και ΔΥΠ – 6112142 για ένα έτος, ήτοι έως τις 31.12.2014, με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης της ΔΕΗ Α.Ε. που απορρέει από τους όρους των εν λόγω Συμβάσεων.
Σας ευχαριστώ
Καραλευθέρης Παντελής
Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ
Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News