Dei Energy News

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

ΑΙΧΜΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ στο ΣΠΑΡΤΑΚΟ από το ΤΑΠ-ΔΕΗ


Σε απάντηση  του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ <<ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ>> και της αναφερόμενης στα σχετικά επιστολής σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Με το με αριθμ. Πρωτ./101/10.01.2013 Εξ. Επείγον έγγραφο του ΤΑΠ-ΔΕΗ ζητήθηκαν οδηγίες από την Υπηρεσία μας , από την αρμόδια Δ/νση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εν προκειμένω τη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προβούμε στην υλοποίηση εξαγορών στρατιωτικής υπηρεσίας. 
- Στις 25.02.2013 και επειδή δεν είχαμε λάβει απάντηση ενώ συγχρόνως δεν μπορούσαμε να προβούμε στην υλοποίηση εξαγορών στρατιωτικής υπηρεσίας που είχαν, ήδη, υποβληθεί και να εκδοθούν προσωρινές ή οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησης, αποστείλαμε προς τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το με αριθμ. Πρωτ./1858/25.02.2013 Εξ. Επείγον επαναληπτικό έγγραφο. Ούτε σε αυτό το έγγραφο υπήρξε σχετική απάντηση. 
Επειδή, ήδη βρισκόμασταν περί τα τέλη του 2ου μήνα του τρέχοντος έτους και έπρεπε να προχωρήσουμε άμεσα στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων για τους αιτούντες την εξαγορά, κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής συνεννοήσεως η Δ/νση Ασφάλισης & Εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μας γνώρισε ότι για τον υπολογισμό της εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας θα λαμβάνεται υπόψη το νέο plafond, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4093/12. 
- Κατόπιν των ανωτέρω ο Τομέας, μετά των εξουσιοδοτημένων οργάνων του, προέβη στην έκδοση αποφάσεων εξαγοράς στρατιωτικής υπηρεσίας για όσους ασφαλισμένους είχαν υποβάλλει αίτηση κατά το έτος 2013. 
Τούτο έλαβε χώρα περί τα τέλη Μαρτίου. - Τον 7ο /2013 η Δ/νση Ασφάλισης & Εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μας ενημέρωσε τηλεφωνικώς ότι δεν έχει τροποποιηθεί το ανώτατο όριο αποδοχών που λαμβάνεται υπόψη για την εξαγορά στρατιωτικής υπηρεσίας. 
Επισημαίνεται ότι ήταν η ίδια Δ/νση που τον Μάρτιο του 2013 είχε θέσει υπόψη μας τα περί νέου plafond. Επιπλέον μας πληροφόρησαν ότι είχε εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις 24.04.2013 σε απάντηση στο Ταμείο του ΤΑΠ-ΟΤΕ. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος δεν κοινοποιήθηκε στο ΤΑΠ-ΔΕΗ. - Ύστερα από τα παραπάνω η Υπηρεσία μας ζήτησε όπως η αρμόδια Δ/νση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απαντήσει εγγράφως επί των τεθέντων ερωτημάτων μας. 
Παράλληλα και μέχρις ότου υπάρξει η σχετική απάντηση προέβη στην διακοπή έκδοσης αποφάσεων εξαγοράς στρατιωτικής υπηρεσίας.
 - Εν συνεχεία και κατόπιν σειράς νέων τηλεφωνικών οχλήσεων της Υπηρεσίας μας και επειδή ακόμη δεν είχαμε σχετική γραπτή απάντηση αποστείλαμε, εκ νέου, Εξ. Επείγον έγγραφο, το υπ. αριθμ. Πρωτ./8006/18.09.2013, σύμφωνα με το οποίο ο Τομέας μας θα προέβαινε, πλέον, στην εξαγορά στρατιωτικής υπηρεσίας , λαμβάνοντας υπόψη ως ανώτατο ποσό αποδοχών το 25πλάσιο της 28ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ. 
Με βάση τα προαναφερθέντα προκύπτουν αβίαστα τα κάτωθι: 1. Στο με Αριθμ. Α23/569/3-24.04.2013 έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο επικαλείστε σε όλη την επιστολή σας, αναφέρεται επί λέξει: «.........που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις διατάξεις του άρθρ. 5 του Ν.3029/2002 και του άρθρ. 1 του Ν.3655/08» 
Το έγγραφο ορθώς αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3655/08, καθόσον, βάσει αυτών το ΤΑΠ-ΟΤΕ, στο οποίο απευθυνόταν ως απάντηση, εντάχθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και μάλιστα με παράλληλη κατάργηση του αντίστοιχου κλάδου σύνταξης του εν λόγω Ταμείου, ενώ η περιουσία περιήλθε στο ΙΚΑ και οι συντάξεις των συνταξιούχων του εν λόγω Ταμείου βαρύνουν και καταβάλλονται από το ΙΚΑ έκτοτε. 
Πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να σας θυμίσω ότι ο Κλάδος Σύνταξης του πρώην ΟΑΠ-ΔΕΗ εντάχθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αποκαλούμενος εφεξής Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, ήτοι ΤΑΠ-ΔΕΗ, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν3655/08 και όχι του άρθρου
 1. Οι συντάξεις, δε, των συνταξιούχων του Ταμείου μας καταβάλλονται και βαρύνουν όχι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αλλά το Ταμείο μας, το οποίο ως Τομέας θεωρείται Οργανισμός Κύριας Ασφάλισης. Όσον αφορά στην περιουσία του πρώην ΟΑΠ, θα γνωρίζετε, βεβαίως, ότι μαίνεται πόλεμος. Πάντως, σίγουρα, δεν περιήλθαν αυτοδικαίως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Εξάλλου και εδώ ρητά ο νομοθέτης έχει προβλέψει ότι το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού του εντασσόμενου Κλάδου περιέρχονται στον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ. 
2. Το εν λόγω έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, άλλως εγκύκλιος, στην οποία αναφέρεστε ήδη στην πρώτη γραμμή της επιστολής σας, δεν κοινοποιήθηκε στο Ταμείο μας κατά τον χρόνο της έκδοσής του , ει μη μόνο ετέθη υπόψη μας περί τα μέσα Ιουλίου. Να θυμίσω ότι η Υπηρεσία μας έως τότε είχε οχλήσει πλείστες όσες φορές και με σχετικά Εξ. Επείγοντα έγγραφα αλλά μη επαναπαυόμενη σε αυτά και τηλεφωνικώς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
3. Σχετικά με την υπόδειξή σας στην τελευταία παράγραφο ότι θα πρέπει εφεξής ο υπολογισμός της εξαγοράς να γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στην σχετική εγκύκλιο και να επιστραφούν τα ποσά σε όλους τους μισθωτούς που προέβησαν σε εξαγορά, εντός του έτους 2013, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε, πλέον των προαναφερθέντων, τα εξής : 
α) Η Υπηρεσία έχει ήδη προβεί στην έκδοση αποφάσεων εξαγοράς στρατιωτικής υπηρεσίας ήδη από τον 9ο /2013, ήτοι ένα (1) μήνα πριν την ανακοίνωσή σας, λαμβάνοντας υπόψη ως ανώτατο ποσό αποδοχών το 25πλάσιο της 28ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ .
 β) Η Υπηρεσία δεν χρειάζεται υποδείξεις και μάλιστα από άτομα μη έχοντα τη σχετική διοικητική αρμοδιότητα περί του ποίου είναι όχι μόνο το νόμιμο να γίνει αλλά κυρίως το ηθικό. Αναφορικά, δε, με το πρόσωπο της φέρουσας την ευθύνη λειτουργίας του Τομέα, τούτο δεν συνάδει πρώτιστα με τον Κώδικα ηθικών αξιών της, πολλώ, δε, μάλλον όταν πρόκειται για την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων και μάλιστα ενώ αυτά αφορούν σε συναδέλφους. 
Με λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι σε τόσο δύσκολους καιρούς που δοκιμάζεται ότι έχει απομείνει από το άλλοτε κραταιό ασφαλιστικό μας εμείς αναλωνόμαστε σε εσωτερική «αλληλογραφία». 
-Όταν την ίδια στιγμή δυσμενή δημοσιεύματα απειλούν να αλώσουν ό,τι έχει απομείνει, προσβάλλοντας ακόμη και την ηθική ακεραιότητα των συναδέλφων. 
-Όταν «σερνόμαστε» καθημερινά σε Εισαγγελείς , Ανακριτές, ΕΔΕ. Ήδη η υπογράφουσα κλήθηκε για ανάκριση έξι (6) φορές μέσα σε ένα μήνα, ενώ , μετά από αίτηση συνταξιούχου μας, διενεργήθηκε ΕΔΕ, με συνέπεια να βαλλεται ο Τομέας. 
Και είμαστε εδώ για τους συναδέλφους. Και είμαστε εδώ και εργαζόμαστε για συναδέλφους ενώ μετά από σχετική καταγγελία συναδέλφων μας έχει κοπεί η πρόσβαση των χρηστών μας στη μηχανογράφηση της ΔΕΗ Α.Ε.(μήπως θυμάστε ποιος την έκανε; ) Και είμαστε εδώ και βάζουμε την υπογραφή μας όταν χρειάζεται, όπως στην προκειμένη καταγγελόμενη από εσάς ολιγωρία, για να προχωράνε οι φάκελοι των συναδέλφων και να χρεωνόμαστε το λάθος μετά. 
Και είμαστε εδώ αγαπητοί συνάδελφοι και εξακολουθούν να βγαίνουν συντάξεις και να πληρώνονται οι συνάδελφοί μας, εσείς, σε ένα και δύο μήνες, όταν στο ΙΚΑ ο χρόνος αναμονής ξεπερνά τα δύο έτη πλέον. 
Και είμαστε εδώ ενώ έχουμε αποδεσμευτεί. Και είμαστε, ακόμη, εδώ για ΟΛΟΥΣ. 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΠ-ΔΕΗ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 ΣΟΦΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News