Dei Energy News

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013

Ενημέρωση από τον Π.Καραλευθέρη

 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 30.09.2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00μ.μ. συνεδρίασε το
Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΟΡ-2007001 για την τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης από την Εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.».
Επανέναρξη μεταλλευτικών εργασιών και παραδόσεων λιγνίτη.
Εξ αναβολής από τις συνεδριάσεις 29.08.2013 και 10.09.2013.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  • Την διατήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε. με μηνιαία παράδοση 100.000tn λιγνίτη στην ΔΕΗ A.E. έως τις 31.12.2013.
  • Οι αιτούμενες από την εταιρεία αλλαγές, για τις ποσότητες παράδοσης από το 2014, για την επανεξέταση των ποινικών ρητρών, όπως και για διάφορα θέματα που σχετίζονται με το συνολικότερο ζήτημα της τροφοδοσίας του ΑΗΣ Μελίτης, θα εξετασθούν από σχετική επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την ίδια απόφαση από το Δ.Σ.
  • Οι τρεις δοθείσες προκαταβολές ύψους 7.000.000€, 2.598.576€ και 2.100.000€ ενοποιούνται σε μία, συνολικού ύψους 11.698.576€.
Η αποπληρωμή της ενιαίας αυτής προκαταβολής θα γίνεται με παρακράτηση 2,0€/τόνο πλέον των αναλογούντων τόκων προκαταβολής) παραδιδόμενου λιγνίτη για τους υπόλοιπους μήνες του 2013 (Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο) και 3,0€/τόνο (πλέον των αναλογούντων τόκων προκαταβολής) για το 2014 και εφεξής. Σε κάθε περίπτωση η αποπληρωμή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.08.2015.
  • Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προβεί, εντός του 2013, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της περιοχής των Οικισμών. Παράλληλες ενέργειες για απευθείας αγορές στην ως άνω περιοχή θα πρέπει να δρομολογηθούν από τον Προμηθευτή επίσης εντός του 2013.
  • H αγορά από την εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.» των γεωργικών εκτάσεων που είχαν αγορασθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. το 2012 για τις ανάγκες του Ορυχείου Αχλάδας αξίας περίπου 160.000 € και η οποία συμβατικά θα έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί, με το ίδιο τίμημα, εντός πέντε μηνών από την αγορά τους από τη ΔΕΗ Α.Ε., να γίνει το Νοέμβριο του 2013. Το τίμημα της αγοράς θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που προκύπτει από το μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού της ΔΕΗ Α.Ε., ανά εξάμηνο.
  • Η εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.» το αργότερο μέχρι την 30.11.2013 θα υποβάλλει στη ΔΕΗ Α.Ε. για έλεγχο και έγκριση λεπτομερή τριμηνιαία σχέδια εκμετάλλευσης για το έτος 2014 σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενα από σχέδια αποθέσεων και αναλυτικές ογκομετρήσεις. Τα τριμηνιαία αυτά σχέδια θα συνοδεύονται από κείμενο στο οποίο θα αναφέρονται τα κύρια παραγωγικά ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη, όπως παραγωγή λιγνίτη, συνολικές εκσκαφές, σχέση εκμετάλλευσης, Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη κ.λ.π. Τα πιο πάνω θα υποβάλλονται για κάθε έτος την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Παρά τις επιφυλάξεις μου τις οποίες εξέφρασα στο Δ.Σ. ψήφισα θετικά εκτιμώντας την μεγάλη αναγκαιότητα τροφοδοσίας του σταθμού Αης Μελίτη.
ΘΕΜΑ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
     Πρακτική άσκηση μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ   περιόδου 2013-2014.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της αποδοχής, για πρακτική άσκηση στη ΔΕΗ Α.Ε. για εννέα μήνες, από 1.10.2013 μέχρι 30.06.2014, 50 πρωτοετών μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, υπό την προϋπόθεση ότι ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει 11€ την ημέρα για κάθε μαθητή.
Η συνολική δαπάνη της ΔΕΗ Α.Ε. για την πρακτική άσκηση των μαθητών, αφού αφαιρεθεί η επιδότηση από τον ΟΑΕΔ, θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 77.775€.
Η δαπάνη της πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των Μονάδων στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.
Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, να καθορίζει τον αριθμό των πρακτικά ασκούμενων μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ και να ρυθμίζει κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια για τη διενέργεια της πρακτικής τους άσκησης στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Ο θεσμός των μαθητευόμενων εργαζομένων έχει αναδείξει στο παρελθόν χιλιάδες έμπειρους τεχνίτες και έχει καταθέσει τεράστιο απόθεμα τεχνογνωσίας στην Επιχείρηση. Πρέπει τάχιστα να πολλαπλασιασθεί ο αριθμός των ειδικευόμενων αυτών μαθητών ιδιαίτερα τώρα που χάνεται η τεχνογνωσία λόγω της έλλειψης θέσεων εργασίας.
ΘΕΜΑ 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
     Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. με την εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» στο Διαγωνισμό με Ανταγωνιστικό Διάλογο (Β’ Φάση – Στάδιο Ι) του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο:      «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων και Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Βορειοανατολικής Αττικής Με ΣΔΙΤ».
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση συμμετοχής της ΔΕΗ στο Διαγωνισμό με Ανταγωνιστικό Διάλογο (Β΄ Φάση – Στάδιο I: Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο) του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Βορειοανατολικής Αττικής Με ΣΔΙΤ» μετά της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», με τη μορφή Ένωσης Προσώπων με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.-ΔΕΗ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο αυτής ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΔΕΗ».
Σας ευχαριστώ
Καραλευθέρης Παντελής
Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ - Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News