Dei Energy News

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

- Κατάργηση “εργολαβιών” στους ΑΗΣ και τα ορυχεία.
- Θέσπιση και τήρηση μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας.

 - Αποκρατικοποιήσεις μόνο με διαφάνεια και στη βάση της αρχής μεγιστοποίησης του δημοσίου συμφέροντος,
αλλά με δημόσιο έλεγχο (εξαιρείται η ΔΕΗ, η οποία δεν αποκρατικοποιείται)

  
Στόχος της πολιτικής μας αποτελεί η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και των υδατικών πόρων, η ορθή διαχείριση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, η αντιμετώπιση, μετριασμός και προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η αστική αναγέννηση, ο βιώσιμος χωροταξικός σχεδιασμός με σεβασμό στην αρχιτεκτονική κληρονομιά, καθώς και ο συντονισμός των περιβαλλοντικών
πολιτικών της κυβέρνησης.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

1. Χάραξη Εθνικής πολιτικής στον τομέα του περιβάλλοντος.
2. Αξιοποίηση των φυσικών πόρων με τη χρήση σύγχρονων,
φιλικών προς το περιβάλλον, τεχνολογιών.
3. Ολοκλήρωση και εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου και Προστασία των δασών, με ταυτόχρονη επίσπευση αποτύπωσης δασικών χαρτών και δασολογίου.
4. Δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τη χρήση νέων τεχνολογιών.
5. Δημιουργία ολικής και πλήρους διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων και
των αστικών λυμάτων.
6. Άμεση αναθεώρηση του απαρχαιωμένου μεταλλευτικού κώδικα.
7. Προστασία του αιγιαλού και της ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών σ’ αυτόν, καθώς και χωροθέτηση και έκδοση ρυθμιστικών σχεδίων για όλες τις περιοχές Natura.
8. Ανακαίνιση του υδρευτικού και αρδευτικού δικτύου της χώρας μας.
9. Διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσω κατασκευής υδροταμιευτήρων, φραγμάτων και δεξαμενών νερού.
10. Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης νερού.
11. Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού.
12. Δημιουργία σταθερού πλαισίου επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 2

13. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον περιβαλλοντικό τομέα.
14. Εξοικονόμηση της ενέργειας με στοχευμένες πολιτικές, ειδικά στον τομέα ιδιωτικών και δημόσιων κτηρίων.
15. Απαγόρευση χρήσης κυανίου για την απόληψη οποιουδήποτε μεταλλεύματος από πετρώματα.
16. Μείωση των εκπομπών καυσαερίων σε σχέση με τους επιμέρους τομείς, όπως η ηλεκτροπαραγωγή και οι μεταφορές.
17. Δημιουργία χώρων πρασίνου σε αστικό κυρίως περιβάλλον.
18. Δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών μέσω της εκπαίδευσης, αλλά και της ενημέρωσής του.
19. Κωδικοποίηση και απλοποίηση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας και του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.
20. Αναθεώρηση της νομοθεσίας για την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
21. Αναβάθμιση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Δημιουργία αναπτυξιακών δυνατοτήτων με σεβασμό στο περιβάλλον και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.
2. Δραστική εξοικονόμηση της ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος και μείωση των ενεργειακών τιμών.
3. Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της χώρας για τη διέλευση των ενεργειακών αγωγών.
4. Χάραξη ενιαίας ενεργειακής πολιτικής.
5. Εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας της χώρας, καθώς και παραγωγής φθηνής και καθαρής ενέργειας.
6. Ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με σταθερούς κανόνες και πολιτική.
7. Άμεση εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, μέσω διεθνών διαγωνισμών και αξιοποίησης εργαλείων δομημένης χρηματοδότησης.
8. Διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα των επιχειρήσεων, όπως η ΔΕΗ, με Διοικητές που προσλαμβάνονται βάση συμβολαίων με συγκεκριμένους κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους και εκσυγχρονισμός των δομών του οργανογράμματός
τους.
9. Εκπόνηση Προγράμματος εκσυγχρονισμού εξόρυξης λιγνίτη.
10. Αποκατάσταση εδαφών πρώην ορυχείων (με σχεδιασμό της επιχείρησης) και επιστροφή τους στην τοπική κοινωνία.
11. Δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για την ενέργεια με γνώμονα το Εθνικό συμφέρον.
12. Άμεση μετεγκατάσταση και αποζημίωση πληττόμενων οικισμών.
13. Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Ενέργειας.
14. Περιορισμός της σπατάλης και της κακοδιαχείρισης στην επιχείρηση μέσω κρατικών ελέγχων και αυστηρών ποινών.
15. Σχεδιασμός για υβριδική λιγνιτική παραγωγή και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε επίπεδα επικερδή για την επιχείρηση και χαμηλού κόστους για τους καταναλωτές.
16. Αναβάθμιση μονάδων παραγωγής και συντήρησης εξοπλισμού.
17. Ενίσχυση του θεσμικού ρόλου ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ. 3

18. Κατάργηση “εργολαβιών” στους ΑΗΣ και τα ορυχεία.
19. Θέσπιση και τήρηση μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας.
20. Καταπολέμηση της νοθείας στα υγρά καύσιμα, καθώς και του λαθρεμπορίου καυσίμων μέσω καθολικής εφαρμογής συστήματος εισροών-εκροών σε όλη την αλυσίδα, από το διυλιστήριο έως τον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων πώλησης ναυτιλιακού πετρελαίου, εξάλειψη των καρτέλ και δραστική μείωση των τιμών.
21. Οι δημόσιες επιχειρήσεις στρατηγικού χαρακτήρα παραμένουν υπό κρατικό έλεγχο. Η δημόσια περιουσία δεν εκποιείται. Αποκρατικοποιήσεις μόνο με διαφάνεια και στη βάση της αρχής μεγιστοποίησης του δημοσίου συμφέροντος,
αλλά με δημόσιο έλεγχο (εξαιρείται η ΔΕΗ, η οποία δεν αποκρατικοποιείται).

22. Εφαρμογή πολιτικής μείωσης των τιμών του φυσικού αερίου.
23. Πολιτική εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα από ανάπτυξη
ΑΠΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News