Dei Energy News

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

28.350.000 ευρώ έδωσε ο Μηταράκης στην ΤΕΡΝΑ - Tι απαντά ο υφυπουργός

Παρά τις έγγραφες αντιρρήσεις της δασάρχου -
Ως επιδότηση για τα αιολικά πάρκα που έχει στην Κάρυστο,
ενώ δεν έχει καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σε μια έντονη πολιτικά περίοδο, με τα νεύρα πολλών τεντωμένα εν όψει της Προεδρικής εκλογής, προκαλεί εντύπωση η σπουδή του υπουργείου Ανάπτυξης, και δη του υφυπουργού Νότη Μηταράκη, να εγκρίνει την εκταμίευση επιδοτήσεων πάνω από 28.000.000 ευρώ σε μια εταιρεία, παρά την αντίθετη εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών.
Η υπόθεση αφορά τις Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ & Ενεργειακή Καφηρέως ΑΕ και Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ & Αιολική Καρυστίας Ευβοίας ΑΕ, για τις οποίες ο Ν. Μηταράκης ενέκρινε την εκταμίευση 28.350.000 ευρώ για τα αιολικά πάρκα, ισχύος 165 MW, στην Κάρυστο της Νότιας Εύβοιας, τα οποία έχουν ενταχθεί..

στον επενδυτικό νόμο. Στις 24 Νοεμβρίου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας (Διεύθυνση Δασών Ευβοίας - Δασαρχείο Αλιβερίου) απέστειλε με φαξ έγγραφο στο οποίο ανέφερε ότι η Τέρνα Ενεργειακή «δεν έχει καταθέσει στην Υπηρεσία μας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον καθορισμό του ανταλλάγματος χρήσης και επίσης δεν έχουν εγκριθεί οι οριστικές μελέτες των συνοδών έργων (οδοποιίας), καθώς και η απαιτούμενη φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης του έργου». Το έγγραφο (αρ. πρωτ. 3899/238466
/24.11.2014) υπογράφεται από τη δασάρχη Αγγελική Γκοτζαμάνη και ουσιαστικά μπλοκάρει την πληρωμή της επιδότησης, καθώς για να γίνουν πληρωμές, η σχετική υπουργική απόφαση ορίζει ότι είναι απαραίτητα τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Ωστόσο, λίγες ημέρες αφότου παρέλαβε την αρνητική απάντηση του Δασαρχείου ο υφυπουργός Ανάπτυξης Ν. Μηταράκης άρχισε τις πληρωμές.

Έτσι, εξέδωσε εσπευσμένως τέσσερις αποφάσεις για εκταμίευση στις 28 Νοεμβρίου και άλλες δύο αποφάσεις για την 1η Δεκεμβρίου.

Με τις τέσσερις αποφάσεις της 28ης Νοεμβρίου δίνονται, κατά σειρά, 6.300.000 ευρώ, 6.300.000 ευρώ, 3.150.000 ευρώ και 5.670.000 ευρώ (συνολικά 21.420.000 ευρώ). Και την 1η Δεκεμβρίου η μία απόφαση δίνει 4.410.000 ευρώ και η άλλη 2.520.000 ευρώ (συνολικά 6.930.000 ευρώ).

Άραγε, με αυτήν την ταχύτητα και χωρίς να καλύπτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας εξυπηρετείτε, κύριε Μηταράκη, όλες τις εταιρείες, μικρές και μεγάλες, που έχουν εγκαταστήσει αιολικά πάρκα; Θα περιμένουμε την απάντησή σας και θα επανέλθουμε. 


Ν. Μηταράκης: Οι επιδοτήσεις του αναπτυξιακού νόμου έγιναν με πλήρη διαφάνεια

 Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νότης Μηταράκης, με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα για επιδοτήσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου, προχώρησε σε διευκρινιστικές δηλώσεις λέγοντας ότι "τα όσα αναφέρονται σήμερα, σε μερίδα του Τύπου, για επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια συγκεκριμένων εταιρειών συνιστούν μια νέα επίθεση λάσπης, καθώς όσοι τα επινόησαν είτε αδιαφορούν για την πραγματικότητα είτε έχουν πλήρη άγνοια του αναπτυξιακού νόμου".
Όπως αναφέρει "τα χρήματα που δόθηκαν για τα εν λόγω επενδυτικά σχέδια, δόθηκαν ως προκαταβολή, η εκταμίευση της οποίας γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο και πάντως δεν εξαρτάται από την υλοποίηση μέρους του σχεδίου, ούτε από την αδειοδότηση για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του, η οποία ελέγχεται στο τέλος, κατά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης.
Αυτό το ξέρει όλη η αγορά, αλλά για κάποιους η αλήθεια δεν έχει σημασία!
Πιο συγκεκριμένα, και ως προς την ουσία της υπόθεσης την οποία αποσιωπούν οι διακινητές των εν λόγω πληροφοριών, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα:
Πρώτον, τα αναφερόμενα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί το 2010 στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 3299/2004 με αποφάσεις του τότε αρμόδιου Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Δεύτερον, το Υπουργείο Ανάπτυξης προφανώς και είναι σε γνώση του υπ' αριθ. 3899/238466/24.11.2014 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος (Δ/νση Δασών Εύβοιας – Δασαρχείο Αλιβερίου), αφού η αρμόδια Υπηρεσία του το ζήτησε.
Τρίτον, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δεν έχει την αρμοδιότητα έκδοσης των αδειών για την υλοποίηση του έργου.
Τέταρτον, τόσο ο ν. 3299/04 όσο και ο μεταγενέστερος ν. 3908/11, όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 4146/13, προβλέπουν τη δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών έως και 100% της επιχορήγησης, με βασικό σκοπό να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων με πλήρη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου καθώς η προκαταβολή δίνεται μόνο με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10%.
Οι αναφερόμενες στα δημοσιεύματα εταιρείες αφού κατέθεσαν τόσο τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές όσο και τα κατά νόμο δικαιολογητικά και εκπλήρωσαν τους ειδικούς όρους που προβλέπονταν στις οικείες αποφάσεις υπαγωγών, όπως αυτές είχαν τροποποιηθεί το 2011, έλαβαν προκαταβολές για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους.
Οι σχετικές αποφάσεις αναρτήθηκαν στην Διαύγεια.
Πέμπτον, ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με το ν.3299/04 όπως ισχύει διενεργείται είτε μετά την υλοποίηση ποσοστού 50% και άνω της επένδυσης είτε κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της υλοποίησης κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα υλοποίησης.
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, συγκροτείται σύμφωνα με τις διαδικασίες του π.δ. 33/2011 Κεντρικό Όργανο Ελέγχου, διενεργείται έλεγχος της επένδυσης και, στις περιπτώσεις που πιστοποιείται η προσήκουσα ολοκλήρωση της υλοποίησης του, εκδίδεται Υπουργική Απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έγκρισης της καταβολής της επιχορήγησης, η οποία σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί προκαταβολικά, συντελείται με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής.
Σε περίπτωση όμως που δεν πιστοποιηθεί η τήρηση των όρων της απόφασης υπαγωγής, θα διαταχθεί η ανάκληση της υπαγωγής και η έντοκη επιστροφή της καταβληθείσας επιχορήγησης από τον χρόνο της καταβολής της.
Σημειώνεται ότι το ελληνικό δημόσιο μπορεί να απαιτήσει την καταβολή του ποσού της εγγυητικής επιστολής εντός τριών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση για την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής".

Πηγή: | newmoney.gr 
ΠΗΓΗ -  http://www.paron.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News