Dei Energy News

Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε. από τον Π. Καραλευθέρη Αγαπητοί συνάδελφοι


Στις 29.05.2014 συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση των προς δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2014 – 31.3.2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ1.            Την έγκριση των συνημμένων στην παρούσα Απόφαση....
Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2014 – 31.3.2014 σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που καταρτίστηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι οποίες περιλαμβάνουν:1.1.              Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.

1.2.              Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

1.3.              Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.

1.4.              Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.

1.5.              Στοιχεία Κατάστασης  Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.

1.6.              Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.2.            Την έγκριση των συνημμένων στοιχείων και πληροφοριών που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Προμήθεια 550.000 ΜΤ λιγνίτη με Κατώτερη Θερμογόνο Ικανότητα 2.100 Kcal/Kg για την κάλυψη αναγκών των ΑΗΣ Μελίτης - Καρδιάς.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της ανάθεσης στον Οίκο ΜΕΤΕ Α.Ε. της προμήθειας 550.000 ΜΤ λιγνίτη, συνολικής ενδεικτικής αξίας 19.470.000 Ευρώ για τις ανάγκες του ΑΗΣ Μελίτης και σε έκτακτες περιπτώσεις και του ΑΗΣ Καρδιάς.ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαγωνισμός για την προμήθεια 5.600 τόνων κυλινδρελαίου (TBN 40 SAE 50) αργόστροφων θαλασσίων μηχανών.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ1.            Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας στον πρώτο τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ELVIGRO A.B.E.E., και σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα Ανάθεσης, αντί συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 8.782.200 Ευρώ, ως εξής :

1.1.             ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΑΖΟΥΤ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΙΟ ΕΩΣ 1% ΤΒΝ 40 SAE 50 ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ MAN B&W, είδος με α/α 1, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό NAVIGO 40 MCL και τιμή 1,567 Ευρώ/κιλό για παράδοση του υλικού χύμα, έναντι ενδεικτικής αξίας 5.014.400 Ευρώ.

1.2.             ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΑΖΟΥΤ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΙΟ ΈΩΣ 1% ΤΒΝ 40 SAE 50 ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ WARTSILA (CEGIELSKI), είδος με α/α 2, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό NAVIGO 40 MCL και τιμή 1,567 Ευρώ/κιλό για παράδοση του υλικού χύμα και 1,667 Ευρώ/κιλό για παράδοση σε  βαρέλι, έναντι ενδεικτικής αξίας 3.767.800 Ευρώ.

2.            Την έγκριση όπως, για την αυξομείωση της ζητούμενης συνολικής συμβατικής ποσότητας δεν απαιτείται η έκδοση σχετικού Συμπληρώματος της σύμβασης.

3.            Τον ορισμό του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υλικού και Προμηθειών όπως υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

ΘΕΜΑ 4

Παρακράτηση και απόδοση μηνιαίας συνδρομής Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων προς τις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των οποίων είναι μέλη.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ-              Την έγκριση της αποδοχής των αιτήσεων – εξουσιοδοτήσεων των Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, που αφορά την κατά μήνα απόδοση προς τις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των οποίων είναι μέλη, των καθορισμένων στις παραπάνω εξουσιοδοτήσεις χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στις μηνιαίες εισφορές τους προς αυτές, από τις παρακρατούμενες από τη μισθοδοσία των εργαζομένων – μελών τους μηνιαίες εισφορές.

ΘΕΜΑ 5

Σύγκληση της 12ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ1.            Τη σύγκληση της 12ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και την έγκριση της Πρόσκλησής της, η οποία έχει ως εξής :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα ισχύοντα άρθρα 21 και 22 του Καταστατικού και μετά από την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία  «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» στη 12η  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της, στις 20 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES» (Μιχαήλ Βόδα 4 – 6, T.K. 104 39), για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή για έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 12ης εταιρικής χρήσης (1.1.2013 έως 31.12.2013) της ΔΕΗ Α.Ε., και των αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων της προηγούμενης εταιρικής χρήσης (1.1.2012 έως 31.12.2012), καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.


ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014, σύμφωνα με τα ισχύοντα άρθρα 30 και 31 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Έγκριση της πολιτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. και της θυγατρικής της Εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Κατάργηση άρθρου (19) και τροποποίηση των άρθρων (3), (7), (9), (12), (20), (22), (31) και (35) του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και Κωδικοποίηση – Διαμόρφωση σε ενιαίο κείμενο αυτού.ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Έγκριση  της παροχής εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς θυγατρικές της Εταιρείες για την έκδοση/σύναψη δανείων.ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣτη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 15ης Ιουνίου 2014, ημέρας Κυριακής, (5η ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 15ης Ιουνίου 2014, ημέρας Κυριακής (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 17η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΟι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32 - 5ος όροφος, γραφείο 512), το αργότερο την 17η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις εταιρείες που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης και της παραλαβής της από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 210 52 30 951 , 210 52 93 207, 210 52 93 245.Κάθε δικαιούχος (μέτοχος / αντιπρόσωπος) θα πρέπει να φέρει ταυτότητα για να εισέλθει στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο και δεν έχει εξουσιοδοτήσει κατά την ως άνω διαδικασία αντιπρόσωπο/ους, ο νόμιμος εκπρόσωπος του μετόχου αυτού πρέπει επιπλέον της ταυτότητας να φέρει μαζί του τα σχετικά με τη νομιμοποίησή του έγγραφα, προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝΣε σχέση με την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα, τα οποία μπορούν να ασκήσουν εντός των προθεσμιών που αναφέρονται ανά δικαίωμα κάτωθι :

(α) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

(β) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.dei.gr ), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

(γ) Με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

(δ) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣτην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr αναρτώνται ή θα αναρτηθούν, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, η παρούσα Πρόσκληση των μετόχων, έντυπο εξουσιοδότησης-αντιπροσώπευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της παρούσας, τα έγγραφα, που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30) .Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES» (Μιχαήλ Βόδα 4 – 6, T.K. 104 39), στις 14 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 10ης  Ιουλίου 2014, ημέρας Πέμπτης, ήτοι, την (4η  ) ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΧΑΕ», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 11η Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.ΘΕΜΑ 6

Υπογραφή Συμβάσεων Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας πελατών Υ.Τ. Ομίλου Εταιρειών ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., ΣΟΒΕΛ Α.Ε., ΕΛΒΑΛ Α.Ε.) 

-               Έγκριση ρύθμισης οφειλών.Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ-              Την έγκριση όπως, οι Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις εταιρείες του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., ΣΟΒΕΛ Α.Ε. και ΕΛΒΑΛ Α.Ε., πελατών Υ.Τ., υπογραφούν με ενσωματωμένες τις ρυθμίσεις οφειλών, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 3.1 και 3.2 της εισήγησης ΔΜΠ και ΔΝΥ, κατά περίπτωση.

                                                                                                                                 Σας ευχαριστώΚαραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News