Dei Energy News

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

EΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟ, ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ και ενημέρωση προς συναδέλφους

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΔΕΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


- Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΔΩΡΑΚΙΑ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ
Νέο δωράκι στο ΠΑΣΟΚ θα είναι η σημερινή συνάντηση μεταξύ των κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών με αντικείμενο τη μικρή ΔΕΗ και την σχετική κατάθεση του νομοσχεδίου.
Για μία ακόμη φορά ο κ. Βενιζέλος και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να είναι «και με τον λύκο και με το πρόβατο».
Ενώ ήταν οι ίδιοι που πριν από 3 χρόνια σχεδίασαν και κατέθεσαν στην Κομισιόν και στην Ε.Ε. την απόσχιση του 30% και την «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ» του σε ιδιώτες και ..


ενώ είναι ΑΥΤΟΙ που την διαμόρφωσαν σε προαπαιτούμενο για την εκταμίευση των δόσεων του δανείου,
προσπαθούν να αποσείσουν τις ευθύνες τους και να ΔΕΙΞΟΥΝ για μια φορά ΑΚΟΜΗ ότι το ΚΑΛΟ ΠΑΣΟΚ θέλει αλλά δεν μπορεί!!!
Όλος ο σχεδιασμός της σημερινής συνάντησης και τα μεθοδευμένα από το βράδυ δημοσιεύματα ΠΡΟΒΑΛΟΥΝ την εικόνα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που ΑΓΩΝΙΟΥΝ!!! για την ΔΕΗ αλλά θα καταλήξουν λόγω της σκληρής στάσης του Μαξίμου στην ανάγκη να ψηφίσουν!!! αφού πρώτα με την επιμονή και την αγωνιστική τους στάση θα ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ
• τις εργασιακές σχέσεις και
• το ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων
ΕΛΕΟΣ!!!
Ο κ. Βενιζέλος ο οποίος έφτιαξε!!! και γκρέμισε σε ένα βράδυ το ασφαλιστικό μας επανέρχεται με την ίδια καραμέλα.
Ας το πάρουν χαμπάρι εκεί στο ΠΑΣΟΚ. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ γνωρίζουν. Γι’ αυτό ούτε μασάνε ούτε γλείφουν τις καραμέλες.
Η κυβέρνηση συνολικά έχει την ευθύνη να ΑΛΛΑΞΕΙ το καταστροφικό σενάριο του 30% και να προχωρήσει στην πραγματική συμμετοχή των κεφαλαίων των ιδιωτών σε νέες επενδύσεις για την Ηλεκτρενέργεια, μαζί με την ΔΕΗ.
ΤΕΛΟΣ!!!
Όλα τα άλλα είναι δωράκια στο ΠΑΣΟΚ και κοροϊδία στους εργαζόμενους και τις κοινωνίες της ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε
ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Νο 19
Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 13.06.2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ.
Μερική χρηματοδότηση έργων του Δήμου Δεσκάτης, του Νομού Γρεβενών.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.            Την έγκριση της μερικής χρηματοδότησης από τη ΔΕΗ Α.Ε., με τη μορφή συμμετοχής της στη δαπάνη, των έργων που αναφέρονται στην επιστολή του Δήμου Δεσκάτης προς ΔΥΗΠ, μέχρι του ποσού του 1.900.000 Ευρώ, κατανεμημένου σε χρονική περίοδο 2 ½ ετών.  Στο υπόψη ποσόν συμπεριλαμβάνεται το ποσόν των 23.577,23 Ευρώ για την εκπόνηση των μελετών των δύο (2) συγκοινωνιακών κόμβων, στη νέα οδό Δήμητρας – Παλιουριάς.

2.            Την έγκριση όπως η τμηματική καταβολή των σχετικών δαπανών από τη ΔΕΗ Α.Ε. θα γίνεται, μετά την υποβολή από το Δήμο των απαραίτητων παραστατικών, που θα πιστοποιούν την εκτέλεση των εργασιών.

3.            Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της ΔΥΗΠ να υπογράψει σχετικό Συμφωνητικό μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Δήμου Δεσκάτης για την υλοποίηση των παραπάνω.

ΘΕΜΑ 2
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.                   Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή, Υπεύθυνου των Εταιρικών Σχέσεων με τις Θυγατρικές Εταιρείες των Δικτύων, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στις 19.6.2014 και ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 έως 31.12.2013, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Έγκριση διάθεσης κερδών.
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης  από 1.1.2013 έως 31.12.2013.
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 3
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 13,2 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και ενδιαμέσων αγόνων και 0,516 x 106 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Λακκιάς».
Χρονική παράταση του Έργου της πιο πάνω σύμβασης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση, σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ ΙΙ/έκδοση 3 α.α. 35.2, τα άρθρα 24.4 και 40 των Γενικών όρων και το άρθρο 5.3 του Συμφωνητικού της σύμβασης για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 13,2 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και ενδιαμέσων αγόνων και 0,516 x 106 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Λακκιάς», της χρονικής παράτασης του εν λόγω Έργου κατά ενενήντα έξι ημέρες χωρίς καμία άλλη αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης. Ως νέα ημερομηνία πέρατος του Έργου προσδιορίζεται η 5.8.2014.

ΘΕΜΑ 4
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 15,7 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή της Βυθισμένης του Ορυχείου Μαυροπηγής».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 15,7 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή της Βυθισμένης του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 5
Έγκριση του πίνακα Μετόχων εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την 12η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 20ης Ιουνίου 2014.                   
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

-              Την έγκριση του συνημμένου, στην εισήγηση, πίνακα Μετόχων εχόντων δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 20ης Ιουνίου 2014 σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης» (Ε.Χ.Α.Ε.) και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης που περιήλθαν μέχρι τις 17.6.2014 στην αρμόδια Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων της Εταιρείας.


                                                                                                                                 Σας ευχαριστώ

Καραλευθέρης Παντελής
Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ
Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News